Category: การฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้

คำพิพากษาคดีคลิตี้ : จุดเริ่มต้นการฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ (ตอนที่ 3)

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม เรียบเรียง[1]

เสียงสะท้อนจากชุมชน

ผลการศึกษาของศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังมีข้อห่วงกังวลในหลายๆ ประเด็นในทางวิชาการหรือทางเทคนิคเสียงสะท้อนจากชุมชนในหลายๆ ครั้งที่มีการนำแผนการฟื้นฟูไปจัดรับฟังความคิดเห็นมักจะเป็นการนำเสนอประเด็นทางเทคนิคซึ่งชุมชนไม่สามารถเข้าใจได้ ทำให้การมีส่วนร่วมนั้นไม่ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อ่านต่อ

คำพิพากษาคดีคลิตี้ : จุดเริ่มต้นการฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ (ตอนที่ 2)

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม เรียบเรียง[1]

การดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ

         โดยที่กรมควบคุมมลพิษต้องรับผิดชอบตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดนั้น  ศาลได้ตัดสินให้กรมควบคุมมลพิษกำหนดแผนงาน วิธีการ และดำเนินการฟื้นฟูตรวจและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ดิน พืชผัก และสัตว์น้ำในลำห้วยคลิตี้ให้ครอบคลุมทุกฤดูกาลอย่างน้อยฤดูกาลละ 1 ครั้งจนกว่าจะพบว่าค่าสารตะกั่วในน้ำ ดิน พืชผัก และสัตว์น้ำในลำห้วยคลิตี้ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี และแจ้งให้ชาวบ้านทราบโดยวิธีการเปิดเผยโดยต้องทำการปิดประกาศ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านคลิตี้ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ และให้กรมควบคุมมลพิษชดใช้ค่าเสียหายให้ชาวบ้านคลิตี้ล่างเป็นเงินรายละ 177,199.55บาท[2] โดยการดำเนินการตามคำพิพากษานั้นกรมควบคุมมลพิษได้ว่าจ้างทีมศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย  มหาวิทยาลัยขอนแก่นทำการศึกษาโครงการกำหนดแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ในปี 2556 ซึ่งทางศูนย์วิจัยฯ ได้ลงพื้นที่ทำการเก็บตัวอย่างตะกอนดินท้องน้ำจากลำห้วยคลิตี้ ตรวจดินภายในหมู่บ้าน ตรวจวัดคุณภาพน้ำ โดยนำเอาผลการศึกษาที่ได้ศึกษาลงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นระยะ ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ อ่านต่อ

คำพิพากษาคดีคลิตี้: จุดเริ่มต้นการฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ (ตอนที่ 1)

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม เรียบเรียง[1]

กรณีการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ แม้จะเริ่มเป็นที่รับรู้ต่อสาธารณชนตั้งแต่ปี 2541 และหลายหน่วยงานต่างก็ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา แต่เวลาผ่านไป การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมยังคงไม่เห็นเป็นรูปธรรม ชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้ล่างยังคงเจ็บป่วย สัตว์น้ำยังคงอันตรายไม่เหมาะแก่การบริโภค กรมควบคุมมลพิษซึ่งเคยประกาศแผนการฟื้นฟูกลับไม่ปฏิบัติตามแผนนั้น และเมื่อมีการทำหนังสือทวงถามให้ปฏิบัติหน้าที่ฟื้นฟูลำห้วย กรมควบคุมมลพิษก็นิ่งเฉยไม่ชี้แจงแต่อย่างใด จึงเป็นเหตุให้ชุมชนคลิตี้ล่างและกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมตัดสินใจยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง[2]  
อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign