Category: งานวิจัย/วิชาการ

30 คดีดัง: คดีสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของไทย

Envi-admincourt

โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม (ปัจจุบันคือ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม – EnLAW) ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการริเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคดีพิพาททางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะคดีที่มีความสำคัญในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลคดี ที่มีเนื้อหาสาระที่กล่าวถึง ความรู้ ความเข้าใจ และแบ่งปันประสบการณ์ ในเชิงคดี ที่รวมถึง ประเด็นข้อเท็จจริงของข้อพิพาทในคดี อำนาจฟ้องคดีตามคำฟ้อง คำให้การ คำขอท้ายฟ้อง เขตอำนาจศาล ปัญหาข้อกฎหมาย การเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน พยานหลักฐานที่สามารถรับฟังได้ ความคิดเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญ การเลือกพยานผู้เชี่ยวชาญ คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ภาระการพิสูจน์ ค่าใช้จ่าย คำพิพากษา การบังคับคดี ซึ่งจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในแต่ละคดี จึงได้ริเริ่มโครงการการรวบรวมคดีสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญของไทย (30 คดีดัง) ได้จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดม ศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นี้ขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเนื้อหาสาระสำคัญแห่งคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยไว้เป็นการเบื้องต้น ให้เป็นแนวทางและตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคดีในอนาคต (มีนาคม 2554)

Download “รายงานฉบับสมบูรณ์ :การรวบรวมคดีสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญของไทย (30 คดีดัง)”

ค้นหาคำพิพากษาฉบับเต็ม

อ่านต่อ

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : โครงการการพิสูจน์สิทธิในคดีป่าไม้และที่ดิน

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : โครงการการพิสูจน์สิทธิในคดีป่าไม้และที่ดิน ศึกษาจากมุมมองของทนายความ นักพัฒนา และชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับคดีป่าไม้และที่ดิน

ปัญหาข้อพิพาทเกียวกับทีดินและป่ าไม้เป็ นปัญหาทีสําคัญของสังคมไทยมายาวนาน
แต่กระบวนการพิสูจน์สิทธิในคดีทีดินและป่าไม้ยังมีข้อบกพร่อง ทําให้ไม่อาจสร้ างความเป็ นธรรมให้แก่
คู่พิพาทและยังไม่เอือต่อการปกป้ องคุ้มครองทีดินและป่าไม้ทีเป็ นสาธารณสมบัติร่วมกันของแผ่นดินได้
อย่างทีควรจะเป็ น อ่านต่อ

รายงานผู้ตรวจการพิเศษแห่งสหประชาชาติ

รายงานของผู้ตรวจการพิเศษแห่งสหประชาชาติ

              เรื่องสิทธิมนุษยชนในการมีน้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัย

            เมื่อช่วงต้นปี 2556 คุณแคทเธอรีนา เดอ อัลเบริ์ก (Cartarina de Albuquerque) ผู้ตรวจการพิเศษแห่งสหประชาชาติเรื่องสิทธิมนุษยชนในการมีน้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัย  ได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อพบปะพูดคุยกับฝ่ายต่าง ๆ ที่มีหน้าที่หรือทำงานเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign