Category: แหล่งข้อมูล

ตัวแทนชุมชนเรารักนางั่ว จ.เพชรบูรณ์ ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย 1 ล้านบาท หลังร้องเรียนคัดค้านโรงงานผลิตยางมะตอยในพื้นที่ชุมชน

ตัวแทนชุมชนเรารักนางั่ว จ.เพชรบูรณ์ ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย 1 ล้านบาท หลังร้องเรียนคัดค้านโรงงานผลิตยางมะตอยในพื้นที่ เพราะกังวลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนและสุขภาพของประชาชน

อ่านต่อ

30 คดีดัง: คดีสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของไทย

Envi-admincourt

โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม (ปัจจุบันคือ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม – EnLAW) ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการริเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคดีพิพาททางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะคดีที่มีความสำคัญในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลคดี ที่มีเนื้อหาสาระที่กล่าวถึง ความรู้ ความเข้าใจ และแบ่งปันประสบการณ์ ในเชิงคดี ที่รวมถึง ประเด็นข้อเท็จจริงของข้อพิพาทในคดี อำนาจฟ้องคดีตามคำฟ้อง คำให้การ คำขอท้ายฟ้อง เขตอำนาจศาล ปัญหาข้อกฎหมาย การเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน พยานหลักฐานที่สามารถรับฟังได้ ความคิดเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญ การเลือกพยานผู้เชี่ยวชาญ คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ภาระการพิสูจน์ ค่าใช้จ่าย คำพิพากษา การบังคับคดี ซึ่งจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในแต่ละคดี จึงได้ริเริ่มโครงการการรวบรวมคดีสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญของไทย (30 คดีดัง) ได้จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดม ศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นี้ขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเนื้อหาสาระสำคัญแห่งคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยไว้เป็นการเบื้องต้น ให้เป็นแนวทางและตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคดีในอนาคต (มีนาคม 2554)

Download “รายงานฉบับสมบูรณ์ :การรวบรวมคดีสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญของไทย (30 คดีดัง)”

ค้นหาคำพิพากษาฉบับเต็ม

อ่านต่อ

หลักปฏิบัติของสหประชาชาติว่าการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

คำนำผู้แปล

Guiding_Principlesโดยทั่วไปแล้วเมื่อกล่าวถึงหน้าที่ในการปกป้อง เคารพและเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้ว คนทั่วไปมักมุ่งความสนใจไปยังเจ้าหน้าที่รัฐ ในฐานะที่เป็นผู้มีหน้าที่โดยตรงตามทั้งกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในในการต้องเคารพ ปกป้องและเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะที่รัฐเป็นผู้ก่อหรือมีส่วนก่อให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าในโลกปัจจุบันที่ถูกครอบงำด้วยระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมนั้น ภาคธุรกิจเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญ ดังจะเห็นตัวอย่าง การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากภาคธุรกิจหรือเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจเกิดขึ้นมากมาย กล่าวเฉพาะในประเทศไทยการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจก็มีให้เห็นกันอยู่เสมอ เช่น กรณีลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมส่งผลให้มีการปนเปื้อนมลพิษในแหล่งน้ำใต้ดิน ในพื้นที่ ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กรณีเหมืองแร่ตะกั่วปล่อยสารตะกั่วลงในลำห้วยคลิตี้ จนส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี หรือกรณีล่าสุดกรณีชายฉกรรจ์กว่า ๓๐๐ คน บุกเข้าไปควบคุมตัวและทำร้ายประชาชนที่คัดค้านการทำเหมืองแร่ทองคำ ในพื้นที่ จ.เลย เป็นต้น

การไม่มีกฎหมายกำหนดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของภาคธุรกิจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไว้อย่างชัดเจนนี้เอง เป็นช่องว่างให้ภาคธุรกิจแสวงหากำไรโดยไม่คำถึงสิทธิมนุษยชนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตน หลักการแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : การดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบขององค์การสหประชาชาติว่าด้วย “การป้องกัน การเคารพและการเยียวยา” เป็นความพยายามในระดับระหว่างประเทศที่จะอุดช่องว่างเหล่านี้ ผู้แปลเห็นว่าเอกสารชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาชน ที่จำต้องสัมพันธ์กันในความสัมพันธ์ทางสังคมเศรษฐกิจ จึงได้แปลเอกสารชิ้นนี้ออกมาเผยแพร่

สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)
อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign