Category: คลิตี้ – Klity

กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย ลงพื้นที่ปฐมนิเทศ โครงการกำหนดแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว (ระยะที่ 1)

กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

 ลงพื้นที่ปฐมนิเทศ โครงการกำหนดแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว

(ระยะที่ 1)

  มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมรายงาน

31 ต.ค. 2556 

         หลังจากศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ 214/2547 คดีหมายเลขแดงที่ 637/2551วันที่ 10 ม.ค. 2556 ให้กรมควบคุมมลพิษใช้ค่าชดเชยให้แก่ชาวบ้านทั้ง 22 ราย รายละ  177,199.50 บาท  และจัดทำแผนงาน วิธีการเพื่อฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  น้ำ ดิน พืช และสัตว์ อ่านต่อ

ผู้เชี่ยวชาญฟื้นฟูการปนเปื้อนจากอเมริกาลงพื้นที่บ้านคลิตี้ล่าง

EnLAW จัดวงเสวนาเพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกธรณีวิทยาจาก The Clark Fork Coalition

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 เวลา 13.00-16.30 ณ ห้องประชุมมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ได้จัดวงเสวนาพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายใต้หัวข้อ “การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษจากเหมืองแร่: ประสบการณ์ด้านนิเวศและเศรษฐกิจชุมชนในสหรัฐอเมริกา” โดยมี ดร.คริสติน บริค (Chistine Brick) ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์ สมาพันธ์ลุ่มน้ำคลาร์คฟอร์ค (the Clark Fork Coalition หรือ CFC ) รัฐมอนทานา (Montana) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเพื่อปกป้องและฟื้นฟูลุ่มน้ำ Clark Fork มาตั้งแต่ พ.ศ. 2528 ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign