บันทึกสัมมนาสถานการณ์โรงน้ำตาลและโร...

วันที่ 9 มกราคม 2562 กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายจัดเวทีสัมมนาวิเคราะห์สถานการณ์โรงงานน้ำตาลโรงไฟฟ้าชีวมวล ณ วิทยาลัยชุมชนยโสธร เพื่อวิเคราะห์สถานการณ...

เวทีให้ความรู้เรื่องสิทธิด้านสิ่งแว...

ในวันที่ 6 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทางมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ เรื่องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน กับชาวบ้าน ต.โพกรวม อ.เมืองส...

แถลงการณ์เครือข่ายภาคประชาสังคมเรีย...

ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้บรรจุวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เข้าเป็นวาระเร่งด่วนในการประชุมครั้งที่ 89/25...

“ตะวันออก วิถีแห่งความสุข”เวทีสาธาร...

เครือข่ายเพื่อนตะวันออก ได้ร่วมกันจัดเวทีสาธารณะตะวันออก...ที่เราออกแบบได้แล้ว “ตะวันออก วิถีแห่งความสุข”เพื่อร่วมพิจารณาและเติมเต็มทางเลือกการพัฒนาให...

ชวนอ่าน

เวทีให้ความรู้เรื่องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน ณ ตำบลโพกรวม

ในวันที่ 6 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทางมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ เรื่องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน กับชาวบ้าน ต.โพกรว...

  • แถลงการณ์เครือข่ายภาคประชาสังคมเรียกร้องให้ สนช. ร...

    ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้บรรจุวาระการพิจารณาร...

  • “ตะวันออก วิถีแห่งความสุข”เวทีสาธารณะภาคตะวันออกที...

    เครือข่ายเพื่อนตะวันออก ได้ร่วมกันจัดเวทีสาธารณะตะวันออก...ท...

  • กลุ่มคนรักษ์โพกรวม เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการตั้งโร...

              กลุ่มคนรักษ์โพกรวม เข...

วีดีโอ

 

 

 

 

Slider by webdesign