ชาวบ้านกลุ่มรักษ์น้ำอูนยื่นฟ้องต่อศ...

                     วันจันทร์ที่  23 เมษายน 2561 ชาวบ้านกลุ่มรักษ์น้ำอูนมอบอำนาจให้ทนายค...

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ...

           เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อ...

ปัญหาบ้านพักผู้พิพากษาบนดอยสุเทพ กั...

สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์  คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่             ถ้อยแถลงของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)...

บทความรอบเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช...

         จากสถานการณ์ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เกิดปรากฏการณ์การใช้เสรีภาพการชุมนุมของประชาชนในนามตัวแทนภาคประชาชน เครือข่ายป...

ชวนอ่าน

ข้อสังเกตทางกฎหมายบางประการว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

ศุภมาศ มะละสี มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)  ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเป็นเครื่องมือกลไกทางการเมืองและการบริหารประเทศชุ...

วีดีโอ

 

 

 

 

Slider by webdesign