การอบรมชุมชนภาคอีสาน “การเสริมสร้าง...

นโยบายภาครัฐที่พยายามมุ่งเน้นและส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จนละเลยความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม แม้แต่การตรากฎหมายต่าง ๆขึ้นต้องมีการคำนึง...

ชาวบ้านกลุ่มรักษ์น้ำอูนยื่นฟ้องต่อศ...

                     วันจันทร์ที่  23 เมษายน 2561 ชาวบ้านกลุ่มรักษ์น้ำอูนมอบอำนาจให้ทนายค...

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ...

           เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อ...

ปัญหาบ้านพักผู้พิพากษาบนดอยสุเทพ กั...

สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์  คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่             ถ้อยแถลงของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)...

ชวนอ่าน

การอบรมชุมชนภาคอีสาน “การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านกฎหมาย”

นโยบายภาครัฐที่พยายามมุ่งเน้นและส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จนละเลยความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม แม้แต่การตรากฎหมายต่าง ๆขึ้นต้อง...

วีดีโอ

 

 

 

 

Slider by webdesign