สรุปคำสั่งหัวหน้า คสช. 3/2559 ยกเว้นผังเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

สรุปคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎหมาย ว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

จัดทำโดย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)

คำนำผู้จัดทำเอกสาร: สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎหมาย ว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งทาง EnLAW เห็นว่าเป็นคำสั่งที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำเอกสารสรุปคำสั่งพร้อมข้อสังเกตบางประการ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้ศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

—————————————————-

เจตนารมณ์ของคำสั่งโดยสรุป: รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แต่เนื่องจากข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมืองและข้อกำหนดตามกฎหมายควบคุมอาคารยังไม่สอดคล้องและเป็นอุปสรรคต่อการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังนั้นเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดตั้งและบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็ว จึงอาศัยอำนาจมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ออกคำสั่งฉบับนี้ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ SEZ Map
เนื้อหาของคำสั่งโดยสรุป:
(หมายเหตุ: ตัวย่อ ก1 ก2 ก3 ข1 ข2 ค1 และ ค2 เป็นตัวย่อที่ผู้จัดทำเอกสารกำหนดขึ้นเองเพื่อความสะดวกในการอธิบายทำความเข้าใจเนื้อหาของคำสั่ง)
ข้อ 1.  ให้ยกเว้นการบังคับใช้

 • ก1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
 • ก2. กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารฯ
        (ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 มาตรา 8(10), 9, 10)
 • ก3. ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
        (ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.การผังเมือง 2518 มาตรา 15(3))

ที่มีผลบังคับใช้อยู่ ณ วันที่  20 มกราคม 2559  เมื่อได้มีการออก …

 • ข1. ประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารฯ
        (โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 มาตรา 13)
 • ข2. ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
        (โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.การผังเมือง 2518 มาตรา 15(3))

… (ฉบับใหม่) ขึ้นใช้บังคับในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ ได้แก่
ตาก, มุกดาหาร, สระแก้ว, สงขลา, ตราด, หนองคาย, นราธิวาส, เชียงราย, นครพนม, กาญจนบุรี
(ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 และที่ 2/2558)
 
ข้อ 2.  กำหนดให้ประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ประกาศขึ้นใหม่ตามข้อ 1 (ข1 และ ข2) มีผลบังคับใช้ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีการออก …

 • ค1.  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมฯ (ตามกฎหมายผังเมือง)
 • ค2.  กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารฯ
        (ตามกฎหมายควบคุมอาคาร)

… (ฉบับใหม่) ขึ้นใช้บังคับในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 พื้นที่ตามข้อ 1
 
ข้อ 3.   ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการออก …

 •        กฎกระทรวงผังเมืองรวมฯ (ตามกฎหมายผังเมือง) (ค1 ตามข้อ 2)
 •        กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารฯ
         (ตามกฎหมายควบคุมอาคาร) (ค2 ตามข้อ 2)

… ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยเร็ว
 
ข้อ 4.    คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2559 (วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) เป็นต้นไป
 

———————————————————

ผลกระทบของคำสั่ง: เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่การลงทุน โดยการลดข้อจำกัดทางกฎหมายเรื่องพื้นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเดิมอาจมีหลักเกณฑ์ข้อห้ามตามกฎหมายผังเมืองหรือกฎหมายควบคุมอาคารที่บังคับใช้อยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและทำให้ไม่สามารถตั้งโรงงานบางประเภทได้ คำสั่งฉบับนี้จะนำไปสู่การออกกฎกระทรวงผังเมืองรวมและข้อกำหนดการควบคุมอาคารฉบับใหม่ที่เอื้อต่อนโยบายการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและบรรยากาศการลงทุน
 
ข้อสังเกตบางประการ:
1.        แม้คำสั่งฉบับนี้จะไม่ได้มีผลเป็นการยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองรวมและกฎหมายควบคุมอาคาร (ก1 ก2 และ ก3) โดยอัตโนมัติในทันที แต่จากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคำสั่ง สามารถคาดหมายได้ว่าจะมีการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง (ข1 และ ข2) มาบังคับใช้ในเร็วๆนี้ ผู้มีส่วนได้เสียจึงต้องติดตามตรวจสอบการออกประกาศทั้ง 2 ฉบับด้วย
2.        การกำหนดให้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง (ข1 และ ข2) บังคับใช้ไปพลางก่อนในระหว่างดำเนินการออกผังเมืองรวมหรือกฎกระทรวงตามกฎหมายควบคุมอาคารฉบับใหม่ อาจเนื่องจากการใช้อำนาจออกประกาศสามารถทำได้โดยเบ็ดเสร็จรวดเร็วกว่าการตรากฎกระทรวง โดยเฉพาะในเรื่องการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ไม่มีกฎเกณฑ์กำหนดบังคับไว้
3.        การที่คำสั่งฉบับนี้กำหนดบังคับให้กระทรวงมหาดไทยต้องเร่งดำเนินการออกผังเมืองรวมและกฎกระทรวงตามกฎหมายควบคุมอาคาร (ค1 และ ค2) ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยเร็ว เป็นการทำลายคุณค่าและหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ผังเมืองที่กำหนดให้รัฐต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและนำไปประกอบการพิจารณากำหนดประเภทและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับเจตจำนงของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการคุ้มครองรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสวัสดิภาพของสังคมด้วย
4.        พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 และที่ 2/2558 ประกอบด้วย  (อ้างอิง: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=527)
(1)   14 ตำบลในอำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
(2)   11 ตำบลในอำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอหว้านใหญ่ และอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
(3)    4 ตำบลในอำเภออรัญประเทศ และอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
(4)    3 ตำบลในอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
(5)    4 ตำบลในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
(6)   13 ตำบลในอำเภอเมืองหนองคาย และอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
(7)    5 ตำบลในอำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอตากใบ อำเภอยี่งอ อำเภอแว้ง อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส
(8)   21 ตำบลในอำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
(9)   13 ตำบลในอำเภอเมืองนครพนม และอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
(10)  2 ตำบลในอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 
ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง