สถานการณ์การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนต่อการแก้ไขร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. …

มูลนิธินิติธรรม (EnLAW) ได้ทำการรวบรวมเอกสารการเคลื่อนไหวของภาคประชนต่อการแก้ไขร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. …

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง