คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับประชาชนที่ได้รับความเสียหายจาก กรณีโรงงานสารเคมีระเบิด

💥🚨 คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับประชาชนที่ได้รับความเสียหายจาก กรณีโรงงานสารเคมีระเบิด #โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้

จากกรณีเกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้โรงงานหมิงตี้เคมีคอล ซอยกิ่งแก้ว 21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 64 ที่ผ่านมา ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกรณีนี้ เกิดการฟุ้งกระจายของสารเคมีหรือสารพิษ ทำให้ประชาชนที่อยู่ในรัศมี 5-10 กม. ต้องอพยพ หรือได้รับความเสียหาย

ประชาชนที่ได้รับความเสียหายต่อร่างกายสุขภาพ อนามัย และทรัพย์สิน จากโรงงานที่ถือเป็นแหล่งกำเหนิดมลพิษ และการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว มีสิทธิได้รับการชดใช้เยียวยาความเสียหายตามกฎหมาย ได้แก่

✅ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 : มาตรา 43 (2)

✅ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : มาตรา 420

✅ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 : มาตรา 96

✅ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 : มาตรา 63

ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าว สามารถการรวมรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานในการเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนี้

👉 บันทึกประวัติส่วนตัวและหลักฐานสำหรับยืนยันตัวตน

เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

👉 ลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน

เพื่อเป็นหลักฐานว่าอยู่ในบริเวณพื้นที่และได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์โรงงานระเบิด

โดยระบุที่อยู่อาศัยตามความเป็นจริงให้ชัดเจน พร้อมขอสำเนาบันทึกประจำวันกลับมาไว้เป็นหลักฐาน

**ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิเสธ ให้ยืนยันว่าตำรวจมีหน้าที่ต้องรับลงบันทึกประจำวันทุกกรณี

👉 เก็บข้อมูลหลักฐานความเสียหาย

๐ ความเสียหายต่อร่างกายและสุขภาพ

๐ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

👉 ช่องทางการติดต่อขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายและการเยียวยาความเสียหาย

๐ สภาทนายความจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE

“สภาทนายความจังหวัดสมุทรปราการช่วยเหลือเหตุระเบิดที่กิ่งแก้ว21”

โทร. 082-7789288, 086-3865469, 084-1616696, 085-1463664

๐ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ

โทร.02-3954969 หรือ ติดต่อที่สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

๐ สภาองค์กรของผู้บริโภค โทร. 098-9099151

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง