EnLAW รับสมัครนักกฎหมายสิ่งแวดล้อม 2 ตำแหน่ง

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)  เป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนไม่แสวงหากำไร ทำงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากโครงการพัฒนาและอุตสาหกรรม ส่งเสริมศักยภาพความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชนในการใช้สิทธิเสรีภาพด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และวิถีชีวิต รวมทั้งทำหน้าที่ตรวจสอบการบังคับใช้และผลักดันการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและประชาชนอย่างแท้จริง

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)  ต้องการรับสมัครเพื่อนร่วมงาน โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

ตำแหน่ง:         เจ้าหน้าที่กฎหมาย (เต็มเวลา)               จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ค้นคว้ารวบรวมข้อมูล และจัดทำความเห็นทางกฎหมาย และให้คำปรึกษาในการใช้สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนและเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม
 2. ฟ้องร้องดำเนินคดีปกครองด้านสิ่งแวดล้อม
 3. ลงพื้นที่ประชุมและเก็บข้อมูลปัญหาการละเมิดสิทธิและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับจัดทำรายงานเพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิของชุมชน
 4. จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายและทักษะการใช้สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน
 5. วิเคราะห์และสื่อสารต่อสาธารณะเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม
 6. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและงานจัดการทั่วไปภายในองค์กร
 7. ติดต่อประสานกับชุมชน เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานและบุคคลภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • มีทักษะความรู้และประสบการณ์การทำงานคดี การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การเก็บข้อมูลและการเขียนรายงานสื่อสาร
 • สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลและประชุมอบรมร่วมกับชุมชนในต่างจังหวัด และสามารถทำงานในวันหยุดราชการได้ในกรณีจำเป็น
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบในการทำงาน กระตือรือร้นในการค้นคว้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางกฎหมายได้
 • มีความสนใจเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายปกครอง และหลักสิทธิมนุษยชน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีวุฒิภาวะในการทำงาน สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ชุมชน และประสานงานกับบุคคลภายนอกได้
 • รักสิ่งแวดล้อมและความเป็นธรรมในสังคม ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน และประโยชน์สาธารณะ
 • หากมีใบอนุญาตว่าความและมีประสบการณ์การดำเนินคดีปกครองหรือคดีด้านสิ่งแวดล้อม และมีทักษะภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไขการจ้างงาน

 • ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน
 • สามารถเบิกค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ตามจริง
 • มีสวัสดิการประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และประกันอุบัติเหตุ

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ผู้สนใจส่งจดหมายแนะนำตัว (Motivation Letter) พร้อมแนบประวัติการศึกษา การทำงาน และตัวอย่างผลงาน (ภาษาไทย) พร้อมอัตราเงินเดือนที่ต้องการ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก มาที่อีเมล enlawthai@gmail.com (หัวข้อ: สมัครงานเจ้าหน้าที่กฎหมาย 2566) ใบสมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อแจ้งนัดสัมภาษณ์ต่อไป

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 086-7311435, 094-9695995

Website: www.enlawfoundation.org

Facebook: มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม – EnLAW

Twitter: https://twitter.com/EnLAWTHAI

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง