เปิดตัว “ร่างกฎหมาย PRTR ภาคประชาชน”

ที่ผ่านมา ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบทั้งต่อประชาชน อาทิ การปล่อยสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งในรูปของมลพิษทางอากาศ น้ำเสีย มลพิษในดิน และของเสียอันตรายอื่นๆ แต่ทว่า กลไกในการแก้ปัญหายังจำกัดอยู่ที่ “ปลายเหตุ” มากกว่า “ต้นเหตุ” เนื่องจากยังไม่มีการตรากฎหมายเพื่อพัฒนาระบบการรายงานระบบการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม หรือ Pollutant Release and Transfer Registers (PRTR)

การตรากฎหมายการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ (PRTR) จึงเป็นมาตรการสำคัญเพื่อให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลสารมลพิษที่ครอบคลุมและเป็นระบบที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและความเข้มแข็งแก่หน่วยงานของรัฐ อีกทั้งยังช่วยให้ภาคเอกชนสามารถตรวจสอบระบบและกำกับกระบวนการผลิตให้รัดกุมขึ้น
เพื่อประกอบการวางแผนการป้องกันสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และสามารถจัดการปัญหาตั้งแต่ต้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเป็นการรับรองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสิทธิในการดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย เป็นเครื่องมือหนึ่งในการลดความเสี่ยงภัยจากสารเคมีและสารมลพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม และช่วยผลักดันให้ประเทศไทยสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการและเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ด้วยเหตุนี้ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิบูรณะนิเวศ และภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและนักวิชาการ ที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของประชาชน จึงได้ร่วมกันพัฒนายกร่างกฎหมายขึ้น และจัดงานเสวนาเปิดตัว “ร่างกฎหมายการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ(PRTR) ภาคประชาชน” ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการเผยแพร่สื่อสารต่อสาธารณะให้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญจำเป็นในการพัฒนาระบบการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษ (PRTR) ขึ้นในประเทศไทย

กำหนดการ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 13.00 น. เสวนาในหัวข้อต่อไปนี้

“ทำไมต้องเปิดเผยข้อมูลมลพิษ ข้อมูลมลพิษสำคัญอย่างไร”

ผู้ร่วมเสวนา

  • ตัวแทนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรม
  • คุณสมพร เพ็งค่ำ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบโดยชุมชนตัวแทนชุมชน
  • คุณชำนัญ  ศิริรักษ์ ทนายความด้านสิ่งแวดล้อม

นำเสนอตัวอย่างการเข้าถึงข้อมูลการปล่อยมลพิษในต่างประเทศ

  • คุณฐิติกร  บุญทองใหม่ มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

“เปิดตัวร่างกฎหมายการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและ

เคลื่อนย้ายสารมลพิษ (PRTR) ภาคประชาชน”

ผู้ร่วมเสวนา

  • คุณเพ็ญโฉม  แซ่ตั้ง  มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)
  • คุณสุรชัย  ตรงงาม มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)
  • คุณธารา  บัวคำศรี กรีนพีซ ประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย  ธีร์วัฒน์  ชูรัตน์  ผู้สื่อข่าว ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ ไทยพีบีเอส

ทั้งนี้ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารรัฐสภา (สัปปายะสภาสถาน) มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม มูลนิธิบูรณะนิเวศ และภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและนักวิชาการที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของประชาชน จะเข้าพบประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อยื่นเรื่องริเริ่มเสนอร่างพระราชบัญญัติการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ พ.ศ…. (PRTR) โดยการรวบรวมรายชื่อหนึ่งหมื่นรายชื่อ เสนอร่างกฎหมายภาคประชาชนเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภาต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง