Archives: FAQ

คดีปกครองกรณีชาวบ้านตำบลหนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา ยื่นฟ้องกรมโรงงานฯ และกรมควบคุมมลพิษ ละเลยล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษกากของเสียอุตสาหกรรมและกำกับดูแลโรงงาน