คดีฟ้องเพิกถอนข้อบัญญัติ อบต.หนองไข่น้ำ จ.สระบุรี ที่แก้ไขให้สามารถอนุญาตสร้างโรงไฟฟ้า โดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน