พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง