พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง