พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง