พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง