มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม – EnLAW รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 2 ตำแหน่ง

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) เป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนไม่แสวงหากำไร ทำงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากโครงการพัฒนาและอุตสาหกรรม ส่งเสริมศักยภาพความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชนในการใช้สิทธิเสรีภาพด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และวิถีชีวิต รวมทั้งทำหน้าที่ตรวจสอบการบังคับใช้และผลักดันการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและประชาชนอย่างแท้จริง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 1. เจ้าหน้าที่กฎหมาย (เต็มเวลา) จำนวน 1 ตำแหน่ง
 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล (เต็มเวลา) จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กฎหมาย (เต็มเวลา) จำนวน 1 ตำแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ค้นคว้าและทำความเห็นทางกฎหมาย และให้คำปรึกษาในการใช้สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนและเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม
 • ฟ้องร้องดำเนินคดีปกครองด้านสิ่งแวดล้อม
 • ลงพื้นที่ประชุม เก็บข้อมูล และจัดอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน
 • วิเคราะห์และสื่อสารต่อสาธารณะเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและงานจัดการทั่วไปภายในองค์กร
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • มีทักษะความรู้และประสบการณ์การทำงานคดีและหรือให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 
 • สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลและประชุมอบรมร่วมกับชุมชนในต่างจังหวัด
  และสามารถทำงานในวันหยุดราชการได้ในกรณีจำเป็น
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบในการทำงาน กระตือรือร้นในการค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางกฎหมาย
 • มีความสนใจเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายปกครอง และหลักสิทธิมนุษยชน
 • รักสิ่งแวดล้อมและความเป็นธรรมในสังคม ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • หากมีใบอนุญาตว่าความและมีประสบการณ์การดำเนินคดีปกครองหรือคดีด้านสิ่งแวดล้อม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงื่อนไขสัญญาการจ้าง
 • ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน
 • สามารถเบิกค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ตามจริง
 • มีสวัสดิการประกันสังคม และประกันอุบัติเหตุ
การรับสมัคร / หากสนใจตำแหน่งนี้ส่งประวัติมาดังนี้เลย

1.ผู้สนใจส่งจดหมายแนะนำตัว (Motivation Letter)

 • เหตุผลที่อยากร่วมงานกับ EnLAW
 • เงินเดือนที่คาดหวัง
 • วันที่สามารถเริ่มงานได้

2.ประวัติการศึกษา/การทำงาน

3.ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก

ส่งมาที่อีเมล enlawthai@gmail.com

(หัวข้อ: สมัครงานเจ้าหน้าที่กฎหมาย)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2565

ใบสมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อแจ้งนัดสัมภาษณ์ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2565

จ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล (เต็มเวลา)  จำนวน 1 ตำแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ติดตาม รวบรวม และบันทึกสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการสถานการณ์กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อม
 • ลงพื้นที่ติดตามสังเกตการณ์การดำเนินคดีด้านสิ่งแวดล้อม และการทำกิจกรรมใช้สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมของภาคประชาชน เพื่อบันทึกข้อมูลและสื่อสารรายงานสถานการณ์ต่อองค์กรและสาธารณะ
 • ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงานขององค์กร ทั้งในรูปแบบการเขียนข่าว ประมวลสถานการณ์ บทความ รายงาน หรือข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ต่อสถานการณ์ทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อม
 • ประสานงานกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำและรับผิดชอบดูแลระบบฐานข้อมูลและเอกสารภายในองค์กร
 • มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและงานจัดการทั่วไปภายในองค์กร
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน
 • มีทักษะและประสบการณ์การทำงานค้นคว้าเรียบเรียงข้อมูลและงานเขียนเพื่อการสื่อสาร
 • สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลและประชุมอบรมร่วมกับชุมชนในต่างจังหวัด และสามารถทำงานในวันหยุดราชการได้ในกรณีจำเป็น
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น รับผิดชอบ และละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีทักษะพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
 • มีความสนใจเรื่องสิทธิมนุษยชน กฎหมาย และความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อม
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีวุฒิภาวะในการทำงานและสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน ชุมชน และบุคคลภายนอก
 • รักสิ่งแวดล้อมและความเป็นธรรมในสังคม ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านสิทธิมนุษยชนหรือมีทักษะภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงื่อนไขสัญญาการจ้าง
 • ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน
 • สามารถเบิกค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ตามจริง
 • มีสวัสดิการประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ
การรับสมัคร

1.ผู้สนใจส่งจดหมายแนะนำตัว (Motivation Letter)

 • เหตุผลที่อยากร่วมงานกับ EnLAW
 • เงินเดือนที่คาดหวัง
 • วันที่สามารถเริ่มงานได้

2.ประวัติการศึกษา/การทำงาน

3.ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก

ส่งมาที่อีเมล enlawthai@gmail.com

(หัวข้อ: สมัครงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2565

ใบสมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อแจ้งนัดสัมภาษณ์ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-5393534, 086-7311435
Website: www.enlawfoundation.org
Facebook: มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม – EnLAW
Twitter: @EnLAWTHAI

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง