สรุปประเด็นการยื่นคำฟ้องเพิกถอนประกาศแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ต่อศาลปกครองสูงสุด

16 ก.ค.63 เวลาประมาณ 11.00 น. เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี ร่วมกับทีมทนายความจากมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ยื่นฟ้องคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและคณะรัฐมนตรีต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อเพิกถอนประกาศแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินฯ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ ที่มีผลเป็นการยกเลิกผังเมืองเดิมและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทเกษตรกรรมเป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น เป็นการทำลายความคุ้มครองหลักด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ กระทบถึงอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนจำนวนมาก

สรุปประเด็นการยื่นคำฟ้องเพิกถอนประกาศแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ต่อศาลปกครองสูงสุด

จากกรณีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ทำให้พื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบไปด้วย ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ถูกปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้รองรับอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้ออกประกาศ เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 กำหนดแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินขึ้นใหม่มายกเลิกและบังคับใช้แทนที่ผังเมืองเดิมทุกฉบับในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จากพื้นที่เกษตรกรรมไปเป็นพื้นอุตสาหกรรม หรือพื้นที่ชนบทที่สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ เช่น โรงงานกำจัดขยะของเสียอันตราย โรงไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมในอนาคตและประชาชนหลายพื้นที่ที่จะได้รับความเสียหายและเป็นผู้ฟ้องคดีร่วมกัน เช่น ต.เขาดิน อ.บางปะกง ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ต.เขาหินซ้อน ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา อ.แกลง จ.ระยอง
ต.บางละมุง อ.บางละมุง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา อ.พานทอง จ.ชลบุรี

ประเด็นปัญหาหลักในกระบวนการจัดทำร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และร่างแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคนั้น ไม่ได้รับฟังความคิดเห็นภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีความหมายตามหลักวิชาการผังเมือง ซึ่งเป็นการกำหนดแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินขึ้นใหม่มายกเลิกและบังคับใช้แทนที่ผังเมืองเดิม จากพื้นที่เกษตรกรรมไปเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ เครือข่ายชุมชนและประชาชนในพื้นที่ได้ใช้สิทธิคัดค้านการจัดทำร่างแผนผังดังกล่าวโดยมีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และปรับเปลี่ยนข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้ว แต่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกก็ไม่ได้นำไปพิจารณาก่อนออกประกาศฯ

การประกาศเรื่องแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินฯ โดยผลตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 มาตรา 32 ทำให้แต่ละอำเภอของ 3 จังหวัด ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ต้องจัดทำผังเมืองรวมใหม่ให้สอดคล้องกับแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินฯ จึงทำให้การมีส่วนร่วมในกระบวนการผังเมืองต่อไปอาจไม่เป็นจริงได้

ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดครั้งนี้ เครือข่ายชุมชนและตัวแทนประชาชนหลายพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบใน 3 จังหวัดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้ฟ้องคดีต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในฐานะที่ออกประกาศเรื่องแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินฯ และคณะรัฐมนตรี ในฐานะที่อนุมัติแผนผังดังกล่าว


โดยขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยให้ผู้ฟ้องคดีและชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างมีความหมาย ก่อนการจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

________________________________________________________

อ่านเพิ่มเติม

เปิดไทม์ไลน์สถานะคดีฟ้องเพิกถอน “ผังเมือง EEC”
https://enlawfoundation.org/timeline-eec-11-2563/

เครือข่ายประชาชน 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี ยื่นหนังสือถึงประธานศาลปกครองสูงสุด เร่งรัดการพิจารณารับฟ้อง คดีขอเพิกถอน “ผังเมือง EEC”
https://enlawfoundation.org/eeccityplancase-23-11-2563/

Eastern local communities filed lawsuit to revoke EEC land use planning
https://enlawfoundation.org/eastern-local-communities-filed-lawsuit-to-revoke-eec-land-use-planning/

เปิดผลกระทบ “ผังเมือง EEC” : ทำลายระบบนิเวศ และวิถีชีวิตของประชาชน
https://enlawfoundation.org/recap-eec-2564-02/

เปิดคำฟ้องเพิกถอน “ผังเมือง EEC” : การพัฒนาของรัฐที่ทิ้งประชาชนไว้ข้างหลัง
https://enlawfoundation.org/recap-eec-2564-01/

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง