รวมเอกสารเกี่ยวกับการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ (กันยายน 2560)

สืบเนื่องจากปัจจุบัน (ณ เดือนกันยายน 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) อยู่ระหว่างการเสนอและจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. …. โดยเป็นการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ 2535) ในสาระสำคัญหลายประการ ซึ่งนอกจากข้อถกเถียงในทางเนื้อหาของร่างกฎหมายฉบับใหม่แล้ว ยังมีประเด็นที่ถูกตั้งคำถามต่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายและการประเมินผลกระทบในการออกกฎหมาย หรือ Regulatory Impact Assessment (RIA) ตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 มาตรา 77 ด้วยว่า ทส. ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับเจตนารมณ์และหลักการของ RIA ที่ควรจะเป็นแล้วหรือไม่
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามความเคลื่อนไหวต่อการแก้ไข พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ 2535 ครั้งนี้ ทั้งในส่วนของหน่วยงานราชการ และส่วนเสียงสะท้อนจากภาคประชาชน จึงขอรวบรวมและนำเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับทุกท่านที่สนใจใช้ประกอบการศึกษาทำความเข้าใจร่างกฎหมาย และสามารถแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแลกเปลี่ยนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ต่อไป
ข้อมูล  ณ  เดือนกันยายน 2560

 

———————————————————————————–

ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2560

 

————————————————————————-

  • แนวทางการจัดทำรายงาน EHIA ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 จัดทำโดย สถาบันพัฒนาระบบประเมินผลกระทบโดยชุมชน ไฟล์ PDF / ไฟล์รูปภาพ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง