เปิดตารางเปรียบเทียบ ร่าง พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับใหม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากฉบับปัจจุบัน ?

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. … ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน – 7 ตุลาคม 2565

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) จึงได้จัดทำตารางเปรียบเทียบ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 (ฉบับปัจจุบัน) และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ…. (ฉบับที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปิดรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์)

เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาติดตามและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าว

👉 ดาวน์โหลด ตารางเปรียบเทียบร่างกฎหมาย
👉 ร่วมแสดงความคิดเห็นและอ่านร่างกฎหมายฉบับเต็ม
https://shorturl.asia/r2ovH

———-
หมายเหตุ

1.การประกบคู่มาตราและหมายเหตุในตารางเป็นความเห็นข้อสังเกตเบื้องต้นของผู้จัดทำ เพื่อความสะดวกในการอ่านเปรียบเทียบร่างกฎหมายเท่านั้น
.
2. EnLAW ได้ติดต่อสอบถามไปที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการรับฟังความคิดเห็น เช่น ตารางเปรียบเทียบและสรุปสาระสำคัญของร่างกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว แต่ได้รับแจ้งว่าเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น มีเพียงเอกสารร่างพระราชบัญญัติตามที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานฯ เท่านั้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง