Summertime

Category: คดีสิ่งแวดล้อม

Category: คดีสิ่งแวดล้อม
ศาลปกครองระยองยกฟ้องคดีประชาชนลุ่มน้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ฟ้องกรมเจ้าท่า ละเลยปล่อยให้ท่าเทียบเรือบ้านโพธิ์ ประกอบกิจการโดยไม่ได้จัดทำรายงาน EIA และขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
13 มิ.ย.62 พิพากษายกฟ้องคดีชาวบ้านหนองแหน จ.ฉะเชิงเทรา ศาลปกครองชี้กรมโรงงานฯ และกรมควบคุมมลพิษไม่ได้ละเลยล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ฟื้นฟูจัดการพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษกากของเสียอุตสาหกรรมและกำกับดูแลโรงงาน