Author: chanajit.enlaw@gmail.com

ศาลปกครองระยองยกฟ้องคดีประชาชนลุ่มน้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ฟ้องกรมเจ้าท่า ละเลยปล่อยให้ท่าเทียบเรือบ้านโพธิ์ ประกอบกิจการโดยไม่ได้จัดทำรายงาน EIA และขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ