30 คดีดัง: คดีสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของไทย

Envi-admincourt

โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม (ปัจจุบันคือ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม – EnLAW) ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการริเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคดีพิพาททางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะคดีที่มีความสำคัญในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลคดี ที่มีเนื้อหาสาระที่กล่าวถึง ความรู้ ความเข้าใจ และแบ่งปันประสบการณ์ ในเชิงคดี ที่รวมถึง ประเด็นข้อเท็จจริงของข้อพิพาทในคดี อำนาจฟ้องคดีตามคำฟ้อง คำให้การ คำขอท้ายฟ้อง เขตอำนาจศาล ปัญหาข้อกฎหมาย การเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน พยานหลักฐานที่สามารถรับฟังได้ ความคิดเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญ การเลือกพยานผู้เชี่ยวชาญ คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ภาระการพิสูจน์ ค่าใช้จ่าย คำพิพากษา การบังคับคดี ซึ่งจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในแต่ละคดี จึงได้ริเริ่มโครงการการรวบรวมคดีสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญของไทย (30 คดีดัง) ได้จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดม ศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นี้ขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเนื้อหาสาระสำคัญแห่งคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยไว้เป็นการเบื้องต้น ให้เป็นแนวทางและตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคดีในอนาคต (มีนาคม 2554)

Download “รายงานฉบับสมบูรณ์ :การรวบรวมคดีสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญของไทย (30 คดีดัง)”

ค้นหาคำพิพากษาฉบับเต็ม

รายชื่อ 30 คดีที่มีการสรุปรวบรวมไว้ในรายงาน
1 คดีแพ่ง อ่าวมาหยา
2 คดีแพ่ง เรียกค่าเสียหายโลกร้อน เขตอนุรักษ์ป่าภูผาแดง
3 คดีอาญา สิทธิชุมชนในการปกป้องทรัพยากรฯ กรณีเหมืองใต้ดินโปแตซ อุดรธานี
4 คดีอาญา สิทธิชุมชนบ้านคลิตี้ล่าง
5 คดีอาญา สิทธิชุมชนบ้านแม่อมกิ
6 คดีปกครอง ลำพะเนียง
7 คดีปกครอง การกัดเซาะชายฝั่ง ต.สะกอม จ.สงขลา
8 คดีแพ่ง ผลกระทบทางรังสีโคบอลท์-60
9 คดีแพ่ง ลำน้ำพอง
10 คดีแพ่ง การปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้
11 คดีแพ่ง ท่าเรือคลองเตย
12 คดีแพ่ง มลพิษจากเหมืองแม่เมาะ
13 คดีแพ่ง หลุมฝังกลบขยะโปรเฟส
14 คดีแพ่ง คลิตี้ (กรมควบคุมมลพิษฟ้องเรียกค่าเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทผู้ก่อมลพิษ)
15 คดีแรงงาน โรคจากการทำงาน (โรคอลูมิน่า)
16 คดีแรงงาน โรงงานทอผ้ากรุงเทพ (โรคบิซิสโนซิส)
17 คดีปกครอง ผลกระทบจากรังสีโคบอลท์-60
18 คดีปกครอง สนามบินสุวรรณภูมิ
19 คดีปกครอง การปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้
20 คดีปกครอง เหมืองแม่เมาะ
21 คดีแพ่ง ฟ้องให้ประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
22 คดีแพ่ง สนามบินขอนแก่น
23 คดีปกครอง บ่อขยะราชาเทวะ
24 คดีปกครอง รถ ขสมก ปล่อยควันพิษ
25 คดีปกครอง โรงงานฝังกลบขยะ เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน
26 คดีปกครอง ซากหอยขมดึกดำบรรพ์ (แม่เมาะ)
27 คดีปกครองแปลงมะละกอจีเอ็มโอ
28 คดีปกครอง ประกาศเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด
29 คดีปกครอง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ค่าสินไหมทดแทน)
30 คดีปกครอง มาบตาพุดฟ้องให้โรงงานปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67
31 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ (สภาพบังคับของสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ)
บทความที่เกี่ยวข้อง