โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ตอนที่ 3) : อำนาจพิเศษ คสช.มาตรา 44 เร่งรัด อีอีซี ไม่ต้องรอตรากฎหมาย

++ อำนาจพิเศษ คสช.มาตรา 44 เร่งรัด อีอีซี ไม่ต้องรอตรากฎหมาย ++
ในขณะที่ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกยังไม่คลอดออกมา โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ทำให้มีความล่าช้าไม่ทันต่อความเร่งรีบทางนโยบาย
หัวหน้า คสช. จึงเลือกใช้อำนาจพิเศษตาม ‘มาตรา 44’ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ออกคำสั่งเพื่อเร่งรัดผลักดันโครงการและการดำเนินการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี (Eastern Economic Corridor – EEC) ให้สามารถดำเนินการล่วงหน้าไปโดยไม่ติดขัด
++ก่อนหน้านี้มีการออกคำสั่งหัวหน้า คสช. เกี่ยวกับนโยบาย อีอีซี มาแล้ว 2 ฉบับ ++
• คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 2/2560 เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สาระสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก) บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2560
• คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 28/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดกระบวนการจัดทำและพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือกิจการในเขตอีอีซีเป็นการเฉพาะ) บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
++ คำสั่งที่ 47/2560 ยกเลิกผังเมืองเดิม วางผังเมืองใหม่ เปลี่ยนตะวันออกให้เป็น อีอีซี ++
ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา 44 เพื่อเร่งรัดนโยบาย ‘อีอีซี’ อีกครั้ง ออกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 47/2560 เรื่อง ข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2560
เนื้อหาในคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 47/2560 ซึ่งยกมาจากร่าง พ.ร.บ.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. มีประเด็นสำคัญอยู่ที่ การให้อำนาจจัดทำแผนนโยบายและแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินขึ้นใหม่ในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งมีพื้นที่หลัก 3 จังหวัดคือ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ให้สอดคล้องรองรับการนโยบายอีอีซี ใช้บังคับแทนที่ผังเมืองเดิม โดยมีสรุปสาระสำคัญตามคำสั่ง ดังนี้
• ให้อำนาจการพิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ สาธารณูปโภค และแผนการดําเนินงาน เป็นของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 2/2560
• ไม่ต้องนำกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองมาใช้บังคับในการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ สาธารณูปโภค
• เมื่อแผนผังที่จัดทำขึ้นได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและ ครม.อนุมัติแล้ว ให้มีผลเป็นการยกเลิกผังเมืองรวมที่ประกาศใช้บังคับในพื้นที่อยู่ก่อน
• ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำผังเมืองขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับแผนผังที่ ครม.อนุมัติ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี
• ในระหว่างที่กรมโยธาฯ ยังจัดทำผังเมืองใหม่ไม่แล้วเสร็จ ให้ถือเอาแผนผังที่ ครม.อนุมัติแล้วเป็นผังเมืองรวม ใช้บังคับในพื้นที่อีอีซีแทนโดยไม่มีกำหนดเวลาสิ้นอายุ
++ ไม่มีหลักประกันใดๆ ว่าเสียงของประชาชนในพื้นที่จะถูกรับฟัง ++
ผลของคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับนี้ ถือได้ว่าเป็นการฉีกผังเมืองรวมปัจจุบัน ซึ่งจัดทำขึ้นโดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
และแม้ตามคำสั่ง คสช.จะกำหนดแนวทางการจัดทำแผงผังการใช้ประโยชน์ที่ดินขึ้นใหม่ ให้ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยก็ตาม
แต่เมื่อการวางแผนผังนี้เป็นไปเพื่อตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และมีการกำหนดยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเอาไว้ จึงไม่มีหลักประกันใดๆ เลยว่าเจตจำนงหรือเสียงของประชาชนในพื้นที่ผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายอีอีซีจะถูกรับฟังและนำเข้าสู่การพิจารณาของผู้มีอำนาจตามคำสั่งจริงหรือไม่
>> ทั้งนี้การใช้อำนาจพิเศษ ‘มาตรา 44’ ของหัวหน้า คสช. นั้น เป็นไปตามความในบทเฉพาะกาล มาตรา 265 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 <<
ที่ยังคงให้หัวหน้า คสช.และ คสช. มีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ทำให้หัวหน้าคสช. และ คสช. ยังคงมีอำนาจออกประกาศคำสั่งตาม ‘มาตรา 44’ ได้ต่อไป (จนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญฯ 2560 จะเข้ารับหน้าที่)
———————————–
อ่าน คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 47/2560 
เรื่อง ข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/261/18.PDF
 
อ่าน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ตอนที่ 1)
อ่าน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ตอนที่ 2)

บทความที่เกี่ยวข้อง