โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ตอนที่ 1) : รู้หรือไม่ ? แม้ยังไม่มี พ.ร.บ.อีอีซี แต่ก็มีคำสั่ง คสช. 2/2560 บังคับใช้อยู่ !!

รู้หรือไม่ ? แม้ยังไม่มี พ.ร.บ.อีอีซี แต่ก็มีคำสั่ง คสช. 2/2560 บังคับใช้อยู่ !!
เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) ร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือที่เรียกกันว่า ‘ร่าง พ.ร.บ.อีอีซี’ กำลังถูกผลักดันให้ผ่านกระบวนการพิจารณาด้วยความเร่งรัด เพราะเมื่อ ครม.มีมติอนุมัติหลักการไปเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เพียงเวลาไม่นาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก็ ได้ลงมติเอกฉันท์ รับหลักการร่างกฎหมายดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ทำให้กฎหมายฉบับนี้ถูกพูดถึงมากขึ้น 
แต่ขณะที่ร่างพ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ยังไม่คลอดออกมาอย่างเป็นทางการ รัฐบาล คสช. ได้เร่งเดินหน้านโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยอาศัยอำนาจพิเศษตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 2/2560 เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อตระเตรียมดำเนินการต่างๆไปพลาง อุดช่องว่างความล่าช้าในการตรากฎหมายปกติที่มีกระบวนการหลายขั้นตอน ประกาศและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2560 หรือหากนับถึงวันนี้ก็ใช้มานานกว่า 10 เดือนแล้ว! 
โดยเนื้อหาต่างๆ ในคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 2/2560 โดยเฉพาะการรวบอำนาจการตัดสินใจต่างๆมาไว้ที่คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกทั้งหมด ยังคงถูกยกมากำหนดไว้ในร่างพ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เกือบทั้งหมด และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 2/2560 นี้จะยังมีผลใช้บังคับไปจนกว่าจะมีการประกาศใช้บังคับ พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มาแทนที่ 
ในระหว่างที่ร่างพ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ยังไม่ผ่านออกมา การติดตามทำความเข้าใจเนื้อหาและผลกระทบของคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 2/2560 จึงมีความสำคัญไม่แพ้กัน 
อ่านรายละเอียดคำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 2/2560 ได้ที่ https://enlawfoundation.org/…/uplo…/ncpo-head-order2-2560.pdf
 
อ่าน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตอนที่ 2
อ่าน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตอนที่ 3 

บทความที่เกี่ยวข้อง