เชิญเข้าร่วมสัมมนา "มลพิษอุตสาหกรรม กฎหมาย และสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของชุมชน"

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ

เรื่อง “มลพิษอุตสาหกรรม กฎหมาย และสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของชุมชน”

ร่วมจัดโดย

มูลนิธิบูรณะนิเวศ และมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

ห้องเพอริดอท ชั้น ๓  โรงแรมริชมอนด์ ถ. รัตนาธิเบศร์ อ. เมือง จ. นนทบุรี

EARTH-EnLAW-Logo

ความเป็นมา
ในช่วงกว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีการขยายตัวที่รวดเร็วและอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ที่รัฐบาลดำเนินนโยบายกระจายอุตสาหกรรมสู่ภูมิภาคตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙) เป็นต้นมา ทำให้จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ทั่วประเทศเพิ่มสูงขึ้นถึง ๑๔๐,๐๐๐ กว่าโรง โรงงานเหล่านี้ได้ปล่อยสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมตลอดเวลา นอกจากนี้ยังทำให้การใช้สารเคมีสังเคราะห์จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกภาคส่วนของการผลิตทั้งทางอุตสาหกรรม การเกษตร และการบริการต่างๆ พื้นที่หลายแห่งของประเทศจึงกลายเป็นแหล่งกำเนิดและแหล่งรองรับสารมลพิษ ทั้งในรูปของมลพิษทางอากาศ น้ำเสีย มลพิษในดิน และของเสียอันตรายอื่นๆ
ปัญหาดังกล่าวนับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อสุขภาพของมนุษย์ สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ และความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และก่อความเสียหายอย่างกว้างขวางต่อสังคม เศรษฐกิจ ความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศโดยรวม
ความเดือดร้อนนี้ก่อให้เกิดกระแสการต่อต้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจากชุมชนที่แผ่กว้างออกไปเกือบทุกแห่ง เนื่องจากรัฐบาลให้น้ำหนักกับการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและละเลยการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมมานาน ขณะที่กฎหมายและกลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังคงเน้นการใช้มาตรการกำกับและควบคุมเป็นหลัก เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทาง  ประชาชน หรือแม้แต่หน่วยงานของรัฐด้วยกันหลายแห่งก็ไม่เคยมีโอกาสรับรู้และเข้าถึงข้อมูลสารมลพิษที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ หรือข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่มีการผลิตและจัดเก็บในพื้นที่ต่างๆ ปัญหาดังกล่าวเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการวางแผนจัดการและคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน การรักษาสิ่งแวดล้อม และฟื้นฟูพื้นที่ที่ปนเปื้อนสารมลพิษ
ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิบูรณะนิเวศ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม และผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม จึงร่วมกันขับเคลื่อนให้มีการตรากฎหมายเพื่อพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม (Pollutant Release and Transfer Register: PRTR) กฎหมายดังกล่าวจะเป็นมาตรการสำคัญสำหรับประเทศไทยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและความเข้มแข็งแก่หน่วยงานของรัฐในการประเมินสถานการณ์ปัญหามลพิษได้อย่างถูกต้อง และสามารถจัดการปัญหาตั้งแต่ต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการรับรองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลสารมลพิษ (Community Right to Know) ที่โรงงานอุตสาหกรรมหรือแหล่งกำเนิดต่างๆ ปล่อยออกมาสู่สิ่งแวดล้อม หรือมีการเคลื่อนย้ายในรูปของขยะอันตรายเพื่อนำไปบำบัดหรือกำจัดยังสถานที่ต่างๆ
มูลนิธิบูรณะนิเวศและมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกันจัดการสัมมนาครั้งนี้ขึ้นเพื่อนำเสนอแนวคิด วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และแนวทางขับเคลื่อนร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลสารมลพิษสำหรับประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการลดการปล่อยสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและปลอดภัยแก่ชุมชนทุกแห่งในระยะยาว
วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับแนวคิด วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และแนวทางขับเคลื่อนร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลสารมลพิษ
  • เพื่อเป็นเวทีสำหรับพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น เพื่อการสนับสนุนซึ่งกันและกันในการขับเคลื่อนร่างกฎหมาย และกิจกรรมการเฝ้าระวังปัญหามลพิษของแต่ละพื้นที่ในอนาคต

องค์กรร่วมจัด:  มูลนิธิบูรณะนิเวศ และมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
วัน เวลา สถานที่วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ  ห้องเพอริดอท ชั้น ๓  โรงแรมริชมอนด์ ถ. รัตนาธิเบศร์ อ. เมือง จ. นนทบุรี
ผู้ร่วมสัมมนา: จำนวนประมาณ ๖๐ คน  จากเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ภาคกลางและจังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า และขยะอันตราย รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ ผู้แทนหน่วยงานราชการบางส่วนที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน

—————————————————————

 กำหนดการ

การสัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ

เรื่อง “มลพิษอุตสาหกรรม กฎหมาย และสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของชุมชน”

ร่วมจัดโดย

มูลนิธิบูรณะนิเวศและมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

ห้องเพอริดอท ชั้น ๓  โรงแรมริชมอนด์ ถ. รัตนาธิเบศร์ อ. เมือง จ. นนทบุรี

 

——————————

๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น.        ลงทะเบียน
๑๐.๓๐-๑๒.๓๐ น.        กล่าวเปิดการสัมมนา หัวข้อ “มลพิษอุตสาหกรรม กฎหมาย และสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของชุมชน” โดย   รศ.ดร. กอบกุล รายะนาคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม
หัวข้อการสัมมนา

  • ทำไมต้องมีกฎหมายส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลสารมลพิษ
  • ข้อจำกัดของพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ และกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
  • การต่อสู้เรื่องมลพิษของชุมชนที่นำมาสู่โครงการนำร่อง JICA – PRTR จังหวัดระยอง
  • สาระและความสำคัญของกฎหมายส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ

วิทยากรร่วมนำเสนอ:

  • คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง มูลนิธิบูรณะนิเวศ
  • คุณนิชา รักพานิชมณี มูลนิธิบูรณะนิเวศ
  • คุณสุรชัย ตรงงาม มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.      ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.     ปรึกษาหารือถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนร่างกฎหมาย และกิจกรรมร่วมกันในการเฝ้าระวังมลพิษของแต่ละพื้นที่

—————————————————-

กรุณายืนยันการเข้าร่วมการสัมมนาทางโทรสารหมายเลข ๐๒ ๙๕๒ ๕๐๖๒ หรือตอบรับไปยัง e-mail: kanchana.earth@yahoo.com ภายในวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ น.ส.กาญจนา ยาอุด โทร: ๐ ๒๙๕๒ ๕๐๖๑, ๐๘ ๕๑๑๐ ๙๓๕๐
 
map_Richmond

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง