เกี่ยวกับ EnLAW
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

จุดเริ่มต้น
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

ENLAWTHAI Foundation

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม เดิมคือ โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นจากข้อสรุปร่วมกันขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน ด้านสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา หลายองค์กร ว่าการมุ่งเน้นนโยบายการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งอุตสาหกรรมการเกษตร นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 จนถึงฉบับ ปัจจุบันได้ก่อให้เกิดผลโดยตรงจากนโยบายดังกล่าวคือ ปัญหามลพิษจากภาคอุตสาหกรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่แวดล้อมและสุขภาพของ ประชาชน ชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อมนอกจากนี้โครงการพัฒนาจำนวนมากเกิดขึ้นและดำเนินไปโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หลายโครงการกระทบและละเมิดต่อสิทธิของประชาชนและชุมชนโดยตรง ขณะเดียวกัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยยังคงไม่สามารถป้องกันปัญหารวมถึงเยียวยาผลกระทบจากผลแห่งการพัฒนา เพราะนอกจากจะขาดการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพอย่างจริงจังอย่างแท้จริงแล้ว ตัวบทกฎหมายที่หยุดนิ่ง ไม่เท่าทันต่อสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงยังเป็นแรงสนับสนุนให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมซับซ้อน และนำไปสู่ความรุนแรง เรื้อรังมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงขาดองค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่จะมาเป็นผู้ดำเนินการผลักดันให้มีการแก้ไขความบกพร่องของระบบกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนดังกล่าวจึงมีความเห็นร่วมกันว่า ควรมีการก่อตั้งองค์กรด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนรณรงค์ให้มีการแก้ไขปัญหาความบกพร่องของระบบกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Litigation and Advocacy for the Wants) หรือ EnLAW จึงถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2544 โดยมีภารกิจมุ่งตรวจสอบและสนับสนุนให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นอยู่ (Positive Law) รวมถึงการผลักดันให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย เพื่อคุ้มครองการใช้สิทธิของประชาชนและชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ต่อมา โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อมได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ ในชื่อ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ในปี 2556 โดยยังคงเจตนารมณ์และภารกิจดังเดิม

ภารกิจขององค์กร

1

สนับสนุนและส่งเสริมการใช้สิทธิในการคุ้มครองสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชนและชุมชนตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายภายในฉบับอื่น และกฎหมายระหว่างประเทศ ที่รัฐไทยเป็นภาคี

2

สนับสนุนและส่งเสริมหลักการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนและชุมชน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริง เพื่อลดการเผชิญหน้าหรือความขัดแย้งที่รุนแรง ในสังคม

3

สนับสนุนและเสริมสร้างความรู้ให้แก่ทนายความ และภาคประชาชน เพื่อพัฒนาเครือข่ายทนายความสิ่ง แวดล้อม

4

สร้างและพัฒนาเครือข่ายการทำงานเชิงคดี โดยมุ่งเน้น การทำงานร่วมกันระหว่างผู้เสียหาย ชุมชน องค์กร พัฒนาเอกชน นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ และทนายความ

5

พัฒนาเครือข่ายองค์กรด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อ ร่วมผลักดันให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย

6

รณรงค์ให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายสิ่งแวด ล้อม

เจ้าหน้าที่
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

นาย สุรชัย ตรงงาม
เลขาธิการและทนายความ

นาย อัมรินทร์ สายจันทร์
ทนายความและเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานต่างประเทศ

นางสาว ศศิประภา ไร่สงวน
ทนายความและเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

นางสาว โสภิดา สุขเจริญ
นักกฎหมายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

นางสาว สุภาภรณ์ มาลัยลอย
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

นาย สุทธิเกียรติ คชโส
ทนายความและเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอบรม

นางสาวจินตนา ประลองผล
นักกฎหมายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล