ภาคประชาชนยื่นความเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 กลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC Watch) และประชาชนภาคตะวันออก เดินทางเข้ายื่นข้อเสนอแนะเบื้องต้น และความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. …. ถึง
        (1) นายกรัฐมนตรี
        (2) ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
        (3) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
        (4) เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

กำหนดการ
         10.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
         11.00 น. ที่รัฐสภา
         14.00 น. ที่สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
โดยมีรายละเอียดข้อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเครือข่ายภาคประชาชนต่อเนื้อหาและกระบวนการผลักดันร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. …. ดังนี้
171009-ข้อเสนอภาคประชาชนต่อEEC
 
ทั้งนี้ ปัจจุบัน (ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560) ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. …. ได้ผ่านการลงมติเห็นชอบในหลักการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวาระหนึ่ง แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญของ สนช. ในวาระที่สอง แต่ยังคงมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทางเว็บไซต์สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2560
ผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. …. และข้อเสนอพร้อมความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนต่อนโยบายและร่างกฎหมายดังกล่าว สามารถติดตามได้ที่

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง