ฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตโรงไฟฟ้าชีวมวลทุ่งสัง ตั้งกลางชุมชน-ขัดผังเมือง

ชุมชนกลุ่มรักษ์ทุ่งสังฟ้องศาลปกครองเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าชีวมวล ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ตั้งกลางชุมชนเกษตร ขัดข้อห้ามผังเมือง หวั่นผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 
Thungsang_filing001วันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. ชาวบ้านตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 50 คน   ผู้ฟ้องคดี และผู้สนับสนุนการฟ้องคดีจำนวน 99 คน ได้มอบอำนาจให้ ทีมนักกฎหมายจำนวน 3 คน ของมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ภายใต้โครงการ EnROOT ดำเนินการยื่นฟ้องคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 1 และนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสัง ที่ 2 ต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราช เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร โรงไฟฟ้าชีวมวล ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 ออกให้แก่บริษัท ทุ่งสัง กรีน จำกัด
ด้วยเหตุผลว่าการออกใบอนุญาตทั้งสองใบดังกล่าวขัดต่อกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2556 ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 ออกใบอนุญาต โดยพื้นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลทุ่งสังที่พิพาทอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ที่มีข้อกำหนดห้ามประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม โดยมีบ้านเรือนและพื้นที่ทำการเกษตรของผู้ฟ้องคดีและประชาชนหลายหลังคาเรือนตั้งอยู่ใกล้ชิดติดกับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้า และมีชุมชน วัด โรงเรียน สถานพยาบาล ตั้งอยู่โดยรอบในระยะที่จะมีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มลพิษ ทางอากาศ และฝุ่นละออง ผลกระทบจากการใช้น้ำ การคมนาคม กระทบต่อคุณภาพชีวิตและวิถีชีวิตของชุมชนซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
Thungsang_filing003รวมถึงในระหว่างการก่อสร้างที่จะก่อให้เกิดผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การใช้น้ำและทรัพย์สิน เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการเริ่มดำเนินการก่อสร้างมีการตอกเสาเข็มและวางตอม่อ ซึ่งส่งผลให้อาคารที่พักอาศัยของผู้ฟ้องคดีบางคนที่ติดอยู่กับพื้นที่ก่อสร้างมีการแตกร้าว บริษัทได้ใช้เครื่องจักรขุดเปลี่ยนแปลงลำเหมืองสาธารณะ เพื่อนำน้ำธรรมชาติจากคลองสังข์ซึ่งเป็นคลองสาธารณะเข้าสู่บ่อกักเก็บขนาดใหญ่ในพื้นที่โครงการเพื่อใช้เฉพาะในกิจการของตน ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของพื้นที่ทั้งน้ำในคลองสังข์และบ่อน้ำตื้นที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ลดระดับลง ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ดังเดิม
Thungsang_filing002ผู้ฟ้องคดีทั้ง 50 คนจึงได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งให้หยุดดำเนินการก่อสร้างอาคารและโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวล และการดำเนินการใดๆ ตามใบอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำพิพากษา และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 ควบคุมตรวจสอบให้บริษัท ทุ่งสัง กรีน จำกัด ระงับการดำเนินการใดๆ ในการนำน้ำจากคลองสังข์มากักเก็บเพิ่มเติมไว้ในบ่อของบริษัทเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล และปรับสภาพพื้นที่ลำเหมืองสาธารณะที่ถูกขุดลอกให้กลับสู่สภาพเดิม รวมถึงขอให้ศาลได้โปรดมีการเดินเผชิญสืบตรวจสอบสถานที่พิพาทในพื้นที่อันสอดคล้องกับคำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ศาลปกครองนครศรีธรรมราชได้รับเรื่องไว้เป็นคดีหมายเลขดำที่ ส.10/2558 และจะมีคำสั่งไต่สวนคุ้มครองชั่วคราวและคำสั่งรับฟ้องอีกครั้งภายใน 7-15 วัน นับแต่วันที่ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาล
Thungsang_filing004

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง