'ประเทศไทยเปื้อนพิษ ' ทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษของประเทศไทย

“ประเทศไทยเปื้อนพิษ” ทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษของประเทศไทย

Thailand_Toxic map

ในงาน Thailand Research Expo ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ด มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้หยิบผลการศึกษาเรื่อง ‘ประเทศไทยเปื้อนพิษ’ ขึ้นเสวนา  เผยแพร่  และแลกเปลี่ยนกับประชาชนที่เข้าร่วมชมนิทรรศการ

ส่วนหนึ่งของการศึกษาคือ  ‘วิศวกรรมทางเลือกช่วยฟื้นฟูห้วยคลิตี้’ นำเสนอว่า การฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้นอกจากจะปล่อยให้ธรรมชาติบำบัดพิษตะกั่วโดยปล่อยไว้ไม่ทำอะไรเลยแล้วยังมีทางเลือก ในการฟื้นฟูตะกอนท้องน้ำปนเปื้อนสารพิษได้อีก 2 วิธีคือ การขุดลอกตะกอนไปฝังกลบและการครอบตะกอนปนเปื้อนไว้
นอกจากกรณีคลิตี้แล้ว ผลการศึกษาดังกล่าว ยังนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษอีกหลายพื้นที่  เช่น น้ำบ่อตื้นปนเปื้อนมลพิษ ในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง   การปนเปื้อนของแคดเมียมในดิน บริเวณลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  และการปนเปื้อนสารพิษจากบ่อขยะในตำบลหนองแหน  อำเภอพนามสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลงานวิจัยเรื่อง ประเทศไทยเปื้อนพิษ เป็นอีกความร่วมมือหนึ่งของกลุ่ม นักวิชาการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และชาวบ้านผู้อาศัยในพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ ที่ต้องการเปิดพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนถกเถียง และเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อหวังจะให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อมซึ่งยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทย
ศึกษาปัญหาการปนเปื้อนมลพิษและทางเลือกเพื่อการฟื้นฟูในแต่ละพื้นที่ เพิ่มเติมได้ที่
ดาวน์โหลด http://www.thia.in.th/welcome/article_read/300
1.Board Research-Klity-s

บทความที่เกี่ยวข้อง