งานเสวนาวิชาการ “ยกเว้น EIA โรงไฟฟ้าขยะ: วิกฤตสิ่งแวดล้อมใหม่ของสังคมไทย”

เรียนเชิญสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วม งานเสวนาวิชาการ

“ยกเว้น EIA โรงไฟฟ้าขยะ: วิกฤตสิ่งแวดล้อมใหม่ของสังคมไทย”

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 มูลนิธิอาสามัครเพื่อสังคม (มอส.)

จัดโดย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม มูลนิธิบูรณะนิเวศ และเครือข่ายประชาชนศึกษาและติดตามปัญหาขยะ

wastepowerplant_eiaforumการจัดการขยะซึ่งถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมสาคัญของสังคมไทยที่ถูกละเลยมาอย่างยาวนาน ได้นำมาสู่การจัดทำแผนแม่บทการจัดการขยะระดับชาติของรัฐบาล โดยมีแผนการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงหรือ “โรงไฟฟ้าขยะ” ในหลายจังหวัดทั่วประเทศเป็นแนวทางหลักส่วนหนึ่งในการจัดการขยะตามแผนแม่บทฉบับนี้ ท่ามกลางกระแสการต่อต้านคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่เริ่มมีปรากฏเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รูปธรรมสำคัญที่เกิดขึ้นแล้วจากภาครัฐเพื่อรองรับแนวทางการจัดการขยะด้วยการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะคือ มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 10 มิถุนายน 2558) และการออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลเป็นการยกเว้นให้โครงการโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยทุกขนาดกำลังการผลิตไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA (จากเดิมกรณีมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไปต้องจัดทำรายงาน EIA) โดยให้ดำเนินการตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice – CoP) ซึ่งเป็นมาตรการใหม่ที่ยังไม่มีความชัดเจนแทน

กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมและเครือข่ายประชาชนที่ศึกษาและติดตามการดำเนินการตามแผนแม่บทการจัดการขยะ เห็นว่า แม้การจัดการปัญหาขยะจะเป็นเรื่องเร่งด่วน แต่การรีบเร่งผลักดันโครงการโรงไฟฟ้าขยะซึ่งเป็นกิจการที่มีความเสี่ยงสูงด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน โดยการออกกฎหมายยกเว้นการจัดทารายงาน EIA ซึ่งถือเป็นมาตรการกลไกสาคัญในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน โดยไม่มีมาตรการประเมินและควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่ารองรับ ถือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะที่ผิดพลาดและภาครัฐจำเป็นต้องทบทวน จึงร่วมกันจัดเวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ยกเว้น EIA โรงไฟฟ้าขยะ: วิกฤตสิ่งแวดล้อมใหม่ของสังคมไทย” ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. เพื่อนำเสนอและสื่อสารต่อสาธารณะถึงข้อห่วงกังวลและข้อเรียกร้องดังกล่าวของภาคประชาชน โดยในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ตัวแทนประชาชนจากหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการออกกฎหมายยกเว้น EIA โครงการโรงไฟฟ้าขยะจะร่วมกันเดินทางไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเรียกร้องให้มีการทบทวนและยกเลิกกฎหมายฉบับดังกล่าวด้วย

กำหนดการเวทีเสวนาวิชาการ
ยกเว้น EIA โรงไฟฟ้าขยะ: วิกฤตสิ่งแวดล้อมใหม่ของสังคมไทย
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) กรุงเทพมหานคร

09.00 – 09.30 น.      ผู้เข้าร่วมลงทะเบียน
09.30 – 09.45 น.      ชี้แจงวัตถุประสงค์และกำหนดการเสวนา
09.45 – 10.15 น.      ภาพรวมสถานการณ์การดำเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะ มูลฝอยและของเสียอันตรายของรัฐบาล โดย ดร.สมนึก จงมีวศิน เครือข่ายเพื่อนตะวันออก
10.15 – 10.45 น.      บทเรียนและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากโครงการ โรงไฟฟ้าขยะ โดย คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อานวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)
10.45 – 11.15 น.      วิเคราะห์เปรียบเทียบระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าขยะ โดย คุณสนธิ คชวัฒน์ เลขาธิการสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย
11.15 – 11.45 น.      การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขกฎหมายยกเว้นการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงไฟฟ้าขยะ โดย คุณไพโรจน์ พลเพชร อดีตคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
11.45 – 12.00 น.      ตัวแทนชุมชนอ่านแถลงการณ์ และช่วงซักถามแลกเปลี่ยน

——————————————–

*ช่วงบ่าย ตัวแทนชุมชนจากพื้นที่ต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการออกประกาศยกเว้นการจัดทำรายงาน EIA สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าขยะ จะเดินทางไปร่วมกันยื่นหนังสือร้องเรียนขอให้มีการทบทวนและยกเลิกการประกาศยกเว้น EIA โรงไฟฟ้าขยะ ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : อัมรินทร์ สายจันทร์  086-7311435
                                 สุภาภรณ์ มาลัยลอย 086-8418186

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง