โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ตอนที่ 2) : คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 2/2560

+++ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 2/2560 +++
หนึ่งในเนื้อหาส่วนสำคัญของคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 2/2560 
คือ การตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกขึ้น เพื่อทำหน้าที่อย่างกว้างขวางทั้งในด้านการกำหนดนโยบายและการอนุมัติอนุญาตโครงการหรือแผนพัฒนาต่าง ๆ ที่ดำเนินการภายใต้พื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

+++ สัดส่วนโครงสร้างของคณะกรรมการ +++

เนื้อหาในคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 2/2560 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการหนึ่งชุดเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” 
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และรองนายกรัฐมนตรี ไม่เกิน 2 คน เป็นรองประธานกรรมการ 
พร้อมกับมีรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ เป็นกรรมการ 
ประกอบด้วย รมว.คลัง, รมว.คมนาคม, รมว.กระทรวงทรัพยากรฯ, รมว.แรงงาน, รมว.มหาดไทย, รมว.อุตสาหกรรม พร้อมทั้งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังสามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการได้อีกจำนวนไม่เกิน 6 คน 
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นกรรมการและเลขานุการ 
และให้ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สัดส่วนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 2/2560 นี้ ยังคงถูกนำมากำหนดไว้เช่นเดิมในมาตรา 10 ของร่างพ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
โดยเฉพาะการรวบอำนาจการตัดสินใจต่างๆมาไว้ที่คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกทั้งหมด
โดยมีการกำหนดบางตำแหน่งเข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มเติม เช่น รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ, รมว.กระทรวงพลังงาน, รมว.กระทรวงพาณิชย์, รมว.กระทรวงวิทย์ฯ, รมว.กระทรงสาธารณสุข, ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ, ประธานสภาหอการค้า, ประธานสภาอุตสาหกรรม, ประธานสมาคมธนาคารไทย, และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน แต่ลดจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิลงจากไม่เกินหกเป็นไม่เกิน 5 คน 
(อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ilaw.or.th/node/4646)
คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 2/2560 นี้จะยังมีผลใช้บังคับไปจนกว่าจะมีการประกาศใช้บังคับ พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มาแทนที่ 
ในระหว่างที่ร่างพ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ยังไม่ผ่านออกมา การติดตามทำความเข้าใจเนื้อหาและผลกระทบของคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 2/2560 จึงมีความสำคัญไม่แพ้กัน 
อ่านรายละเอียดคำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 2/2560 ได้ที่ 
https://enlawfoundation.org/…/uplo…/ncpo-head-order2-2560.pdf

 
อ่าน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ตอนที่ 1)
อ่าน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ตอนที่ 3)

 
บทความที่เกี่ยวข้อง