เวทีเสวนานำเสนอและวิพากษ์ร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ร่วมกับ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)

ขอเรียนเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

“เวทีเสวนานำเสนอและวิพากษ์ร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม”

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดการ

08.30-09.00 น.
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
09.00-09.15 น.
ชี้แจงวัตถุประสงค์และกล่าวเปิดงาน
09.15-09.45 น.     นำเสนอร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. … ของสำนักงานศาลยุติธรรม         โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ภัทรศักดิ์ วรรณแสง รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1
09.45-10.30 น. นำเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมและวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม
ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
โดย ดร. สุนทรียา เหมือนพะวงศ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-11.15 น. อภิปรายซักถามแลกเปลี่ยน
11.15-12.00 น. มุมมองภาพรวมต่อกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย
โดย ดร.นัทมน คงเจริญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.จันทิมา ธนาสว่างกุล อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.45 น.
วิพากษ์ร่างกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม 2 ฉบับ จากมุมมอง
คดีแพ่งและคดีปกครอง

โดย  ศ.ดร.อำนาจ วงษ์บัณฑิต     คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ   ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น
คุณสุรชัย ตรงงาม  ทนายความและเลขาธิการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
14.45-15.00 น.
อภิปรายซักถามแลกเปลี่ยน
15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15-16.15 น. วิพากษ์ร่างกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมจากมุมมองคดีอาญา
โดย  อ.ชัชชม อรรฆภิญญ์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
คุณแสงชัย รัตนเสรีวงษ์   ทนายความสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม
คุณสุนทร แก้วสว่าง ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
16.15-16.30 น. อภิปรายซักถามแลกเปลี่ยน
16.30-17.00 น. สรุปประเด็นและปิดการเสวนา

***************************************
ดาวน์โหลดเอกสาร

Powerpoint นำเสนอของวิทยากร  new-icon

บทความที่เกี่ยวข้อง