ขอเชิญร่วมเวที “กระบวนการยุติธรรม สิทธิชุมชน กับนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน”

 

poster-HRD-SLAPP-Forum090516

             คณะผู้จัดงานขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีอภิปราย หัวข้อ “กระบวนการยุติธรรม สิทธิชุมชน กับนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน” ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (อาคารหมายเลข 10 ในแผนที่ http://www.tu.ac.th/intro/about/tumap/mapprachan_thai.htm )

              หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจจากทุกท่าน และขอความกรุณาแจ้งยืนยันการเข้าร่วมมามายังผู้จัดงานทางอีเมล์ crcthai@gmail.com ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2559  จักขอบคุณยิ่ง

              รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ วีรวัฒน์ อบโอ โทรศัพท์ 02-880-3006, 088-782-7029 หรือ เฉลิมศรี ประเสริฐศรี โทรศัพท์ 082-261-6511

ดาวน์โหลด:

——————————————–

เวทีอภิปราย
หัวข้อ “กระบวนการยุติธรรม สิทธิชุมชน กับนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน”
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ภาคเช้า
09.00 – 09.30 น.  ลงทะเบียน
09.30 – 09.45 น.  สารคดีสั้นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิชุมชน
09.45 – 11.20น.    หัวข้ออภิปราย “กระบวนการยุติธรรม สิทธิชุมชน กับนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน”
ผู้ดำเนินรายการ ชาญวิทย์ อร่ามฤทธิ์ ผู้ร่วมจัดรายการสภาความคิด 105SmileThailand
วิทยากร
• “ภาพรวมการดำเนินคดีแพ่งและอาญากับชาวบ้านกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด”
สุทธิเกียรติ คชโส นักกฎหมาย ศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม
• “ประสบการณ์ของชุมชนในการต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเจ้าของ”
ผู้แทนกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด อ.วังสะพุง จ.เลย
• “ข้อสังเกตที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมในการดำเนินคดีกับกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด”
ธีรพันธุ์ พันธุ์คีรี ทนายความ มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน
• “ปัญหาอุปสรรคการเข้าถึงความยุติธรรมของนักต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน”
แสงชัย รัตนเสรีวงษ์ ทนายความ
• “มุมมองทางวิชาการต่อกระบวนการยุติธรรมและการต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน”
ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11.20 – 11.50น. ผู้แทนจากเครือข่ายชุมชนที่เคลื่อนไหวเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมร่วมแลกเปลี่ยน
• กลุ่มรักษ์บ้านแหง จ.ลำปาง
• เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกิจการเหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตร
• กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี จ.อุดรธานี
• เครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา จ.สงขลา
• กลุ่มป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
11.50 – 12.15 ถาม-ตอบ
12.15 – 13.15น. —— พักกลางวัน ——-
ภาคบ่าย
13.15 – 13.30น.  การแสดงจากกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย
13.30 – 15.30น. หัวข้ออภิปราย “กระบวนการยุติธรรมอาญาและการคุ้มครองนักต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน”
ผู้ดำเนินรายการ สุภาภรณ์ มาลัยลอย ผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
วิทยากร
• “สถานการณ์ปัจจุบันในไทยกับความท้าทายของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนด้านฐานทรัพยากร”
อาจารย์เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
• “บทบาทของตุลาการในการส่งเสริมคุ้มครองนักต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน”
ผู้แทนจากศาลยุติธรรม
• “บทบาทของอัยการในการส่งเสริมคุ้มครองนักต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน”
ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด
• “บทบาทของนักกฎหมายในการส่งเสริมคุ้มครองนักต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน”
ส.รัตนมณี พลกล้า ทนายความ และ ผู้ประสานงาน มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน
• “มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกับการคุ้มครองนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน”
สุธารี วรรณศิริ นักวิจัย องค์กรฟอร์ติฟายไรท์
15.30 – 15.50น. ถาม-ตอบ
15.50 – 16.00น. คำประกาศปฏิญญาชุมชนเพื่อปกป้องสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

———– ปิดงาน ———–

องค์กรร่วมจัด

 1. มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน (Community Resources Centre Foundation – CRC)
 2. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ (Public Policy on Mineral Resources Project – PPM)
 3. องค์กรฟอร์ติฟายไรท์ (Fortify Rights)
 4. มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)
 5. มูลนิธิบูรณะนิเวศ (Ecological Alertand Recovery –Thailand – EARTH)
 6. Protection International (PI)
 7. โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน – ไอลอว์ (ilaw)
 8. โครงการคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
 9. คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists – ICJ)
 10. แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (Amnesty International Thailand – AI Thailand)
 11. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Puey Ungphakorn School of Development Studies – PSDS)

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง