กลุ่มคนรักษ์โพกรวม เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการตั้งโรงงานประกอบกิจการพลังงาน โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

          กลุ่มคนรักษ์โพกรวม เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการตั้งโรงงานประกอบกิจการพลังงาน โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

          เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ ต.โพกรวม อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เพิ่งทราบว่า บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ผู้ประกอบการผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ มีที่ตั้งโครงการอยู่หมู่ที่ 3 ต.โพกรวม อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรีนั้น มีการดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ โดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลงโดยที่ตั้งโครงการดังกล่าวอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นและเป็นพื้นที่การเกษตรของประชาชน ซึ่งแต่เดิมประชาชนในพื้นที่เข้าใจว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตกระดาษเพิ่ม โดยประชาชนในพื้นที่ไม่เคยได้รับทราบข้อมูลว่าจะมีการตั้งโครงการดังกล่าวมาก่อน แต่เพิ่งทราบข้อมูลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 จากการจัดประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของโครงการก่อสร้างหน่วยผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ณ ศาลาการเปรียญวัดดาวดึงส์ หมู่ที่ 1 ต.โพกรวม อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยได้มีการชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวได้รับอนุญาตการก่อสร้างหน่วยผลิตไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรง.4 อนุญาตแล้วโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สถานที่ตั้งของโครงการอยู่บริเวณพื้นที่การเกษตรของชุมชน

          กลุ่มคนรักษ์โพกรวมจึงเห็นว่าการอนุญาตให้ตั้งโรงงานเพื่อประกอบกิจการโรงไฟฟ้าดังกล่าวของบริษัทซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมิใช่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

          และจากการตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพบว่าบริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด อยู่ในระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีการยื่นคำขอเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งยังไม่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างหน่วยผลิตไฟฟ้าดังกล่าวจึงเป็นการก่อสร้างอาคารและตั้งโรงงานเพื่อประกอบกิจการพลังงานก่อนได้รับใบอนุญาต ซึ่งถือว่ามีความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพ.ศ.2550 และความผิดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

          ทางกลุ่มคนรักษ์โพกรวมเห็นว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้านี้เป็นกิจการที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ การดำเนินวิถีชีวิตชุมชนและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่จึงขอคัดค้านการตั้งโครงการโรงงานประกอบกิจการพลังงานโครงการโรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ของบริษัทซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด

กลุ่มคนรักษ์โพกรวมยื่นหนังสือคัดค้านต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

          โดยเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561เวลาประมาณ 9.30 น. กลุ่มคนรักษ์โพกรวมเข้ายื่นหนังสือคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง9.9 เมกะวัตต์ ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีการประกอบกิจการพลังงาน  ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (อาคารจัตุรัสจามจุรี) โดยมีนายประเทศ ศรีชมภูผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ. เป็นตัวแทนรับหนังสือคัดค้านและข้อห่วงกังวลของกลุ่มคนรักษ์โพกรวม

กลุ่มคนรักษ์โพกรวมประมาณ 70 คน เข้ายื่นหนังสือคัดค้านต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

และชี้แจงว่าโรงไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ กฎหมายกำหนดให้ไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และอาจถือว่าโรงงานไฟฟ้านี้เป็นส่วนควบรวมของอาคารโรงงานผลิตกระดาษเดิมที่ผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองในกิจการของโรงงาน ไม่ได้มีการส่งขายไฟฟ้า จึงเป็นหน้าที่ของหลายหน่วยงานในการกำกับดูแลที่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน

กลุ่มคนรักษ์โพกรวมยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ภาพจาก facebook สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)

          และในเวลาประมาณ 14.00 น. ได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนจากโครงการดังกล่าวด้วย โดยมีนายบุญเกื้อสมนึก รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านกลุ่มคนรักษ์โพกรวม

(ภาพจาก facebook สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)

          จากหนังสือคัดค้านของกลุ่มคนรักษ์โพกรวมที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนั้น ได้กล่าวถึงข้อห่วงกังวลและผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ การดำเนินวิถีชีวิตชุมชน สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ดังต่อไปนี้

          1. พื้นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง9.9 เมกะวัตต์ โดยใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน ของบริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ขัดต่อกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรีพ.ศ. 2554 ประกอบกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559

          2. ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่และไม่มีการให้ข้อมูลของโครงการอย่างครบถ้วนถูกต้องกับผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ตำบลโพกรวมอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีซึ่งอาศัยและประกอบอาชีพอยู่โดยรอบพื้นที่ตั้งโครงการไม่ได้รับทราบข้อมูลการดำเนินการของโครงการและไม่มีการชี้แจงข้อมูลที่ชัดเจนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการกระบวนการผลิต วัตถุดิบและเชื้อเพลิงที่ใช้ ข้อดีข้อเสียผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ระบบนิเวศ หรือสุขภาพ แต่อย่างใด

          3.ไม่มีการจัดทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งๆที่เป็นโครงการที่มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน เนื่องจากขออนุญาตก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าเพียงขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง9.9เมกะวัตต์เป็นการอาศัยช่องว่างทางกฎหมายในการหลีกเลี่ยงที่ไม่ต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ที่มีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไปต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อันเป็นกระบวนการที่สำคัญในประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพวิถีชีวิต ระบบนิเวศ

           4.ดำเนินการก่อสร้างอาคารและตั้งโรงงานเพื่อประกอบกิจการพลังงานก่อนได้รับใบอนุญาตซึ่งถือว่ามีความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550และความผิดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

           5.ข้อห่วงกังวลของชุมชนต่อความเสี่ยงในการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินเพื่อผลิตไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ที่ไม่มีการศึกษาประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชน เช่นผลกระทบจากการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงซึ่งมีสารเคมีต่างๆที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่รวมถึงไม่สามารถใช้แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคได้ อันจะนำมาสู่การล่มสลายและการสูญเสียอาชีพของประชาชนในพื้นที่

           6.โครงการโรงไฟฟ้าขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ของบริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์มิลล์ จำกัด เป็นการดำเนินการเพื่อลดต้นทุนของบริษัทแต่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ 

รายการบ่ายโมงตรงประเด็น  TPBS เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561

กลุ่มคนรักษ์โพกรวม จัดเวทีให้ความรู้ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน เนื่องจากมีการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 9.9 เมกะวัตต์ใกล้แหล่งชุมชน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง