กลุ่มคนรักษ์โพกรวม ยื่นหนังสือคัดค้านการขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน

วันนี้ (16 สิงหาคม 2562) เวลาประมาณ 10.00 น. กลุ่มคนรักษ์โพกรวม จำนวนกว่า 100 คน ได้เดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านการขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี โดยยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมสิงห์บุรี เป็นตัวแทนรับหนังสือจากชาวบ้าน
 
เนื่องจากกลุ่มคนรักษ์โพกรวมได้ทราบข่าวว่า บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ผู้ประกอบกิจการผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ ในพื้นที่ได้มีการยื่นขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานครั้งที่ 4 เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ และหน่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการประกอบกิจการ จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 

ซึ่งในการขออนุญาตขยายโรงงานครั้งนี้ เป็นการขยายเพิ่มเติมจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 9.9 เมกกะวัตต์ ที่มีอยู่เดิมและกลุ่มคนรักษ์โพกรวมได้เคยคัดค้านไปแล้ว เนื่องจากเห็นว่า พื้นที่ตั้งของโครงการดังกล่าวอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีประชาชนพักอาศัยอยู่หนาแน่นและเป็นพื้นที่การเกษตรของประชาชน ซึ่งการประกอบกิจการของบริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ สุขภาพอนามัย และการดำเนินวิถีชีวิตชุมชน และประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมูลมาก่อน

กลุ่มคนรักษ์โพกรวมจึงคัดค้านการขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานครั้งนี้ ของบริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. ที่ตั้งของการประกอบกิจการของบริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ไม่เหมาะสมและอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ สุขภาพ และวิถีชีวิตของชุมชน เนื่องจาก
เป็นแหล่งชุมชนประชากรอยู่ประมาณ 3,668 คน ที่ตั้งบ้านเรือนพักอาศัย จำนวน 3,310 ครัวเรือน มีสถานศึกษา จำนวน 4 แห่ง วัดจำนวน 4 วัด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน
1 แห่ง และเป็นพื้นที่การเกษตร ซึ่งการประกอบกิจการโรงงานผลิตกระดาษของบริษัทที่มีอยู่เดิมก็ส่งผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นมากอยู่แล้ว
2.ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ ไม่เคยได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการแสดงความคิดเห็นต่อการขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานครั้งแต่อย่างใด โดยเพิ่งมาทราบจากการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
3.การประกอบกิจการหน่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าของ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อเพลิงไม่ชัดเจน ซึ่งหากมีการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า จะเป็นการดำเนินโครงการในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ.2554 ประกอบกับกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
4.การก่อสร้างอาคารหรือการตั้งโรงงานเพื่อประกอบกิจการหน่วยผลิตพลังงานไฟฟ้า ของ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด นั้น ต้องยื่นขออนุญาตต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตามที่กฎหมายพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 มาตรา 48 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้
5.จากการที่กลุ่มคนรักษ์โพกรวมได้ใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารเพื่อตรวจสอบข้อมูลอาคารโรงงานดังกล่าว  พบว่า การขยายโรงงานครั้งที่ 4 ของบริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด มีการดำเนินการที่เป็นความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 คือ มีการก่อสร้างอาคารและตั้งโรงงานเพื่อประกอบกิจการก่อนได้รับใบอนุญาต 


อ่านเพิ่มเติม :
เวทีให้ความรู้เรื่องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน ณ ตำบลโพกรวม
กลุ่มคนรักษ์โพกรวม จัดเวทีให้ความรู้ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน เนื่องจากมีการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 9.9 เมกะวัตต์ใกล้แหล่งชุมชน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง