กลุ่มคนรักษ์โพกรวม จัดเวทีให้ความรู้ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน เนื่องจากมีการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 9.9 เมกะวัตต์ใกล้แหล่งชุมชน

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 9.00-13.00 น. บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพกรวม อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี กลุ่มคนรักษ์โพกรวมได้ร่วมกันจัดเวทีให้ความรู้เรื่องผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อประชาชน 
 

พื้นที่ตั้งโครงการ ซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ำของชุมชน

 
เนื่องจากบริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ผู้ประกอบกิจการผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ ตั้งอยู่ที่ ต.โพกรวม อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า่ถ่านหิน ขนาดกำลังผลิต 9.9 เมกะวัตต์ เพื่อใช้ในกระบวนการประกอบกิจการผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ โดยก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในแหล่งชุมชนที่มีประชาชนพักอาศัยอยู่หนาแน่น ซึ่งตำบลโพกรวมและตำบลใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นพื้นที่การเกษตรของประชาชน ซึ่งมีประชากรจำนวน 3,668 คน ที่ตั้งบ้านเรือนพักอาศัย จำนวน 1,310 ครัวเรือน มีสถานศึกษาจำนวน 4 แห่ง วัดจำนวน 4 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง 

ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเวที

ซึ่งประชาชนในพื้นที่เห็นว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้านี้เป็นการดำเนินการที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่จะต้องได้รับผลกระทบในระยะยาวอันเนื่องมาจากการใช้ถ่านหินซึ่งมีสารเคมีต่างๆ อาทิเช่น ซัลเฟอร์ สารหนู แคดเมียม สารปรอท สารตะกั่ว ฯลฯ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่จากการเผาไหม้ของถ่านหินที่จะก่อให้เกิดเถ้าลอยเป็นฝุ่นขนาดเล็กที่กระทบต่อระบบหายใจ และก่อให้เกิดโรคต่างๆ และความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและผลผลิตทางการเกษตรและแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค อันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และออกไซด์ของไนโตรเจนที่เกิดจากการเผาไหม้เมื่อสัมผัสกับน้ำฝน จะเกิดฝนกรด ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ การเจริญเตอบโตของพืชผลการเกษตรน้อยลง เป็นต้น ประชาชนในพื้นที่ตำบลโพกรวมและตำบลใกล้เคียงจึงร่วมกันคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินของ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด 

รศ.ดร.เรณู เวชรัตน์พิมล ให้ความรู้เรื่องผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อประชาชน

ทั้งนี้มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมร่วมกับรศ.ดร.เรณู เวชรัตน์พิมล ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและให้คำปรึกษาในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกระบวนการขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการพลังงานและการใช้สิทธิตามกฎหมาย เช่น สิทธิขอข้อมูลข่าวสาร การร้องทุกข์ร้องเรียน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้สิทธิตามกระบวนการขั้นตอนต่อไป
 

ประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมเวที ร่วมแลกเปลี่ยนและซักถาม

 

คุณสุภาภรณ์ มาลัยลอย จากมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : 
-ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มคนรักษ์โพกรวม
-บทความสารปรอทปนเปื้อนในผัก เมล็ดพืช และดินจากพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
-แนวทางการรับฟังและให้ข้อมูลด้านผลกระทบของโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อประชาชน

บทความที่เกี่ยวข้อง