Tag: EIA

การแก้ไขกฎหมายให้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสุขภาพลดลงและหละหลวม: บทสะท้อนจากกรณีโรงไฟฟ้าขยะ (ตอน 1)

มนทนา ดวงประภา
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)
กุมภาพันธ์ 2559

I) แผนแม่บทแก้ไขกฎหมายบริหารการจัดการขยะคำถามที่ต้องถามต่อ

การจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติของไทยมาได้ตั้งแต่ปลายปี 2557 หลังเหตุการณ์บ่อขยะไฟไหม้ที่แพรกษา จ.สมุทรปราการ นับแต่นั้นมารัฐบาลก็ขานรับการจัดการอย่างเด็ดขาดกับปัญหานี้ หนึ่งในความพยายามถึงการจัดการที่เราได้เห็นคือการเห็นชอบแผนแม่บทของกรมควบคุมมลพิษ ที่รัฐจัดสรรงบประมาณกว่า 500 ล้านบาทในการแก้ปัญหาพื้นที่นำร่อง 6 จังหวัด[1] ซึ่งกิจกรรมที่จะเกิดตามแผนที่จะกล่าวในที่นี้คือกิจกรรมที่ 3 การจัดระเบียบมาตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายทั้ง 8 ข้อที่สรุปสาระได้ดังนี้คือ

WastePowerplant-Montana1

//www.youtube.com/watch?v=bKBibyi9on8

อ่านต่อ

ภาคประชาชนแถลง “ยกเว้น EIA โรงไฟฟ้าขยะขัดหลักการสิ่งแวดล้อม-จี้รัฐทบทวน”

(28 ต.ค. 58)   สืบเนื่องจากที่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐพยายามผลักดันอย่างเร่งรีบให้เกิดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง หรือ “โรงไฟฟ้าขยะ” ในพื้นที่หลายจังหวัดทั่วประเทศไทย ตามแผนแม่บทการจัดการขยะระดับชาติ โดยมีรูปธรรมสำคัญคือ การมีมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และการออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีผลเป็นการยกเว้นให้โครงการโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยทุกขนาดกำลังการผลิตไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA (จากเดิมกรณีมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไปต้องจัดทำรายงาน EIA) โดยให้ดำเนินการตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice – CoP) ซึ่งเป็นมาตรการใหม่ที่ยังไม่มีความชัดเจนแทน ทำให้ชุมชนในหลายพื้นที่ที่อยู่ในแผนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะมีความห่วงกังวลเป็นอย่างมากถึงมาตรการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการพิจารณาออกใบอนุญาตโรงไฟฟ้าและการกำกับดูแลที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งที่โรงไฟฟ้าขยะเป็นกิจการอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และควรได้รับการพิจารณาไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนก่อนการอนุญาตให้ประกอบกิจการ

EIAWastePP-001องค์กรภาคประชาสังคมและเครือข่ายภาคประชาชนจึงได้ร่วมกันจัดเวทีเสวนาวิชาการ “ยกเว้น EIA โรงไฟฟ้าขยะ: ทางออกหรือภาระประชาชนครั้งใหม่” ขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2558  ณ ห้องประชุมมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เพื่อสื่อสารต่อสาธารณะและสื่อมวลชนถึงข้อห่วงกังวลของภาคประชาชนต่อกรณีดังกล่าว โดยมีวิทยากร 4 ท่านมาร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็น
อ่านต่อ

งานเสวนาวิชาการ “ยกเว้น EIA โรงไฟฟ้าขยะ: วิกฤตสิ่งแวดล้อมใหม่ของสังคมไทย”

เรียนเชิญสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วม งานเสวนาวิชาการ

“ยกเว้น EIA โรงไฟฟ้าขยะ: วิกฤตสิ่งแวดล้อมใหม่ของสังคมไทย”

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 มูลนิธิอาสามัครเพื่อสังคม (มอส.)

จัดโดย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม มูลนิธิบูรณะนิเวศ และเครือข่ายประชาชนศึกษาและติดตามปัญหาขยะ

wastepowerplant_eiaforum อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign