Tag: เหมืองแร่

แถลงการณ์ต่อกรณีการคุกคามนักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน

เผยแพร่วันที่ 8 ธันวาคม 2557

แถลงการณ์

ขอให้เจ้าพนักงานตํารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามดําเนินคดี

กรณีคุกคามนักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน (Human Rights Defenders)

 

ตามที่ปรากฏรายงานข่าวว่า เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ได้มีคนร้ายลอบยิง นายพิธาน ทองพนัง กรรมการสิ่งแวดล้อมกรุงชิง และแกนนำชาวบ้านในการต่อสู้กรณีเหมืองแร่ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต ในขณะที่เดินทางกลับจากการประสานงานกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่  เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการทางคดีที่ชาวบ้านร่วมกับคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราชให้เพิกถอนประทานบัตรเหมืองแร่ดังกล่าว และต่อมาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ยังได้มีเหตุคนรายลอบยิงนายบุญส่ง เกิดเรือง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1 ตำบลนบพิตำ เสียชีวิตพร้อมภรรยา ซึ่งเกิดเหตุในพื้นที่เดียวกัน นอกจากนี้  ยังมีรายงานข่าวว่า เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลากลางวัน ได้มีคนร้ายลอบยิง นายสมสุข เกาะกลาง จนเสียชีวิต และมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย คือ นางสีดา บ่อหนา ภรรยาของผู้ตาย โดยนายสมสุขเป็นแกนนำชาวบ้าน และเป็นนักเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิในที่ดินทำกินจากภาครัฐ ที่ผ่านมาได้นำชาวบ้านเข้าอยู่อาศัยและทำกินในสวนปาล์มน้ำมันของบริษัทเอกชน เรียกร้องให้รัฐตรวจสอบการถือครองเอกสารสิทธิของบริษัทเอกชน ในจังหวัดกระบี่ อ่านต่อ

ภาคประชาชนออกแถลงการณ์ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.แร่

แถลงการณ์เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ประเทศไทย

ข้อเสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. …

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

DSC06902

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. …. เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไปนั้น เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ประเทศไทย และองค์กรเครือข่าย ได้ตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วเห็นว่ากระบวนการออกกฎหมายฉบับนี้ เป็นการเร่งรัดเสนอกฎหมายของหน่วยงานราชการโดยไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และเมื่อพิจารณาเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติแร่ดังกล่าวแล้ว พบว่ามีลักษณะในการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการสำรวจและทำเหมืองแร่มากยิ่งกว่าจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ และชุมชนที่จะได้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ และคำนึงถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากยิ่งกว่าการสงวนหวงห้ามและคุ้มครองพื้นที่ที่สำคัญต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงมิได้คำนึงถึงสิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งๆ ที่ชุมชนและประชาชนเป็นเจ้าของทรัพยากรแร่และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่โดยตรง อ่านต่อ

แถลงข่าว เวทีทิศทางปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 3 : กรณีเหมืองแร่ประเทศไทย

แถลงข่าว เวทีทิศทางปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 3

กฎอัยการศึก กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรณีเหมืองแร่ประเทศไทย

วันที่ 23 กันยายน 2557

วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนถูกคุกคามโดยกฎอัยการศึก

 

จากประเด็นปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรณีเหมืองแร่ประเทศไทย ที่ผ่านมาซึ่งถูกผูกขาดโดยอำนาจรัฐ  ทั้งนโยบายการจัดการทรัพยากรแร่ กระบวนการตัดสินใจในการอนุมัติอาชญาบัตร และประทานบัตร อันนำมาสู่ปัญหาการละเมิดสิทธิชุมชน    และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงการประกอบกิจการเหมืองแร่ ซึ่งแม้ว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 จะถูกยกเลิกไปแต่การหลักการสิทธิชุมชนก็ยังคงได้รับการับรอง ตามมาตรา 4 แห่งรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ที่บังคับใช้อยู่ปัจจุบัน ซึ่งมีผลให้รัฐบาล คสช. และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติตาม ที่ผ่านมาประชาชนและชุมชนใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการต่อรองอำนาจรัฐเพื่อนำไปสู่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง เรียกร้องจากฝ่ายรัฐ ข้าราชการ และผู้ประกอบการ โดยมีการตั้งคณะกรรมการทั้งระดับจังหวัด และระดับประเทศเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น แต่เมื่อมีกฎอัยการศึกก็กลายเป็นล้มกระบวนตั้งแต่ต้น และเดินหน้าการอนุมัติอนุญาตโดยไม่คำนึงถึงข้อตกลง กระบวนการต่างๆที่ผ่าน รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่อย่างใด

DSC06208_resize อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign