Tag: สิทธิในสิ่งแวดล้อม

กลุ่มคนรักษ์โพกรวม ยื่นหนังสือคัดค้านการขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน

วันนี้ (16 สิงหาคม 2562) เวลาประมาณ 10.00 น. กลุ่มคนรักษ์โพกรวม จำนวนกว่า 100 คน ได้เดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านการขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี โดยยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมสิงห์บุรี เป็นตัวแทนรับหนังสือจากชาวบ้าน

 

เนื่องจากกลุ่มคนรักษ์โพกรวมได้ทราบข่าวว่า บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ผู้ประกอบกิจการผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ ในพื้นที่ได้มีการยื่นขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานครั้งที่ 4 เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ และหน่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการประกอบกิจการ จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 

ซึ่งในการขออนุญาตขยายโรงงานครั้งนี้ เป็นการขยายเพิ่มเติมจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 9.9 เมกกะวัตต์ ที่มีอยู่เดิมและกลุ่มคนรักษ์โพกรวมได้เคยคัดค้านไปแล้ว เนื่องจากเห็นว่า พื้นที่ตั้งของโครงการดังกล่าวอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีประชาชนพักอาศัยอยู่หนาแน่นและเป็นพื้นที่การเกษตรของประชาชน ซึ่งการประกอบกิจการของบริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ สุขภาพอนามัย และการดำเนินวิถีชีวิตชุมชน และประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมูลมาก่อน

กลุ่มคนรักษ์โพกรวมจึงคัดค้านการขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานครั้งนี้ ของบริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. ที่ตั้งของการประกอบกิจการของบริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ไม่เหมาะสมและอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ สุขภาพ และวิถีชีวิตของชุมชน เนื่องจาก
เป็นแหล่งชุมชนประชากรอยู่ประมาณ 3,668 คน ที่ตั้งบ้านเรือนพักอาศัย จำนวน 3,310 ครัวเรือน มีสถานศึกษา จำนวน 4 แห่ง วัดจำนวน 4 วัด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน
1 แห่ง และเป็นพื้นที่การเกษตร ซึ่งการประกอบกิจการโรงงานผลิตกระดาษของบริษัทที่มีอยู่เดิมก็ส่งผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นมากอยู่แล้ว

2.ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ ไม่เคยได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการแสดงความคิดเห็นต่อการขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานครั้งแต่อย่างใด โดยเพิ่งมาทราบจากการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี

3.การประกอบกิจการหน่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าของ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อเพลิงไม่ชัดเจน ซึ่งหากมีการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า จะเป็นการดำเนินโครงการในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ.2554 ประกอบกับกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

4.การก่อสร้างอาคารหรือการตั้งโรงงานเพื่อประกอบกิจการหน่วยผลิตพลังงานไฟฟ้า ของ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด นั้น ต้องยื่นขออนุญาตต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตามที่กฎหมายพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 มาตรา 48 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้

5.จากการที่กลุ่มคนรักษ์โพกรวมได้ใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารเพื่อตรวจสอบข้อมูลอาคารโรงงานดังกล่าว  พบว่า การขยายโรงงานครั้งที่ 4 ของบริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด มีการดำเนินการที่เป็นความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 คือ มีการก่อสร้างอาคารและตั้งโรงงานเพื่อประกอบกิจการก่อนได้รับใบอนุญาต 

อ่านเพิ่มเติม :

เวทีให้ความรู้เรื่องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน ณ ตำบลโพกรวม

กลุ่มคนรักษ์โพกรวม จัดเวทีให้ความรู้ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน เนื่องจากมีการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 9.9 เมกะวัตต์ใกล้แหล่งชุมชน

ชมรมกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก เข้ายื่นข้อคัดค้านต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และร่วมจัดเวทีสาธารณะ “EHIA พลังงานมวกเหล็ก ต้นทุนที่ต้องจ่าย?” เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

ชมรมกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก เข้ายื่นข้อคัดค้านต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้ยุติการนำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (EHIA) ไปประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 150 เมกะวัตต์ ของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

 

 

          เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ช่วงเช้าเวลาประมาณ 10.00 น. ชาวบ้านกลุ่มคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินและชมรมกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก ประมาณ 50 คน เข้ายื่นข้อคัดค้านต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (อาคารจัตุรัสจามจุรี) เพื่อขอให้ยุติการนำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯไปประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 150 เมกะวัตต์ ของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากในรายงานฯ มีข้อบกพร่องของข้อมูลซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในพื้นที่จำนวนมาก และไม่เป็นไปตามหลักวิชาการหลายประเด็น  โดยมีนายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการสำนักงานกำกับกิจการพลังงาน เป็นตัวแทนรับหนังสือข้อคัดค้านและรับว่าจะนำข้อห่วงกังวลไปพิจารณาตามขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่อไป 
อ่านต่อ

สิทธิในสิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญไทยในยุค(เสมือน)เปลี่ยนผ่าน

มนทนา ดวงประภา
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)
10 ธันวาคม 2557

รูปธรรมความเคลื่อนไหวในการยกร่างรัฐธรรมนูญไทยฉบับใหม่ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ) ที่ปรากฏต่อความรับรู้ของสังคมไทย ณ ปัจจุบันคือ “ปฏิทิน” การยกร่างรัฐธรรมนูญและขั้นตอนในการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งต้องใช้เวลารวมอย่างน้อยกว่า 10 เดือนนับจากธันวาคมปี 2557 (ไทยรัฐออนไลน์, 2557 &แนวหน้า, 2557) โดยในระหว่างที่เขียนข้อเขียนนี้ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ กำลังพิจารณากรอบแนวทางการยกร่างเบื้องต้นควบคู่ไปกับการทำงานของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) เพื่อเสนอความเห็นให้กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2557

เรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวข้อซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งองคาพยพที่สำคัญของร่างรัฐธรรมนูญไทย แม้ว่าความรับรู้ในเชิงเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญด้านสิ่งแวดล้อมจะไม่ปรากฏมากนักต่อสาธารณะ อย่างไรก็ตาม หลักการและสาระสำคัญที่สังคมไทยรวมไปถึงกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญควรต้องคำนึงคืออะไรบ้างเป็นสิ่งที่ต้องครุ่นคิดพิจารณาให้มากก่อนที่จะบรรจุเรื่องทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ข้อเขียนนี้เป็นความพยายามเบื้องต้นในการทำความเข้าใจต่อสาธารณะเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า “สิทธิในสิ่งแวดล้อม” โดยข้อเขียนนี้ไม่ได้เพียงเสนอข้อพิจารณาที่ควรคำนึงต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่เป็นความพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนรากฐานของสิทธิในสิ่งแวดล้อมในหลักการพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญต่อสังคมไทย ว่าแม้จะไม่มีรัฐธรรมนูญบังคับใช้ในขณะนั้นก็ตามหรือช่วงสุญญากาศ แต่สิทธิในสิ่งแวดล้อมนี้ต้องได้รับการเคารพและปกป้องคุ้มครองโดยไม่ขาดตอน

Envi-rights-1

Credit photo: Orm Amarin

อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign