Tag: สารตะกั่ว

ประมวลสถานการณ์การปนเปื้อนของสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ ประจำปี 2556

ประมวลสถานการณ์การปนเปื้อนของสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ ประจำปี 2556

 

โดย  มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

ประมวลสถานการณ์การปนเปื้อนของสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้2556 1
ชาวบ้านคลิตี้ล่างทั้ง 22 คนรับฟังคำพิพากษาศาลปกครองวันที่ 10 ม.ค. 56 
 

ภายหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อ. 743/2555  [1]เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 โดยศาลได้กำหนดคำบังคับให้กรมควบคุมมลพิษ กำหนดแผนงาน วิธีการ และดำเนินการฟื้นฟู ตรวจและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ดิน พืชผัก และสัตว์น้ำ  ในลำห้วยคลิตี้ ให้ครอบคลุมทุกฤดูกาลอย่างน้อยฤดูกาลละ 1 ครั้ง จนกว่าจะพบว่าค่าสารตะกั่วในน้ำ ดิน พืชผัก และสัตว์น้ำ ในลำห้วยคลิตี้ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี  และแจ้งให้ชาวบ้านคลิตี้ล่างซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีทั้ง 22 คน ทราบ โดยวิธีการเปิดเผย โดยต้องทำการปิดประกาศ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านคลิตี้ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ

อ่านต่อ

นักวิชาการพาทีมศึกษา หารือชาวบ้านคลิตี้ล่าง ‘ตะกอนตะกั่วจะทิ้งที่ไหน’

นักวิชาการพาทีมศึกษา หารือชาวบ้านคลิตี้ล่าง ‘ตะกอนตะกั่วจะทิ้งที่ไหน’

 

รายงานโดย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

26 มกราคม 2557

          ภายหลัง ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ 214/2547 คดีหมายเลขแดงที่ 637/2551 เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2556  ให้กรมควบคุมมลพิษจ่ายเงินเยียวยาให้กับชาวบ้านรายละ  177,199.50 บาท  และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  น้ำ ดิน พืช และสัตว์ พร้อมทั้งจัดทำแผนงาน วิธีการเพื่อฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้  ด้านการจ่ายเงินเยียวยาให้กับชาวบ้านคลิตี้ล่างทั้ง 22 ราย กรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่มอบเงินให้กับชาวบ้านทุกคนแล้วเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2556 อ่านต่อ

กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย รายงานความก้าวหน้าหน้าโครงการกำหนดแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว (ระยะที่1)

กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

รายงานความก้าวหน้าหน้าโครงการกำหนดแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว

(ระยะที่1)

รายงานโดย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

28 พ.ย. 2556 

          หลังจากกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงหมู่บ้านคลิตี้ล่าง และคลิตี้บน เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการกำหนดแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว (ระยะที่ 1)  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign