Tag: สมัครงาน

EnLAW รับสมัครเพื่อนร่วมงานใหม่ในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่การเงิน” (หมดเขต 20 พ.ย. 62)

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)  เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ทำงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและมลพิษจากโครงการพัฒนาและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนและชุมชนในการใช้สิทธิเสรีภาพด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ รวมทั้งตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม และผลักดันให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือนโยบายเพื่อปกป้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย อ่านต่อ

EnLAW รับสมัครเพื่อนร่วมงานใหม่ในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่กฎหมาย”

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)  เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และองค์กรสิทธิมนุษยชนที่ทำงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและมลพิษจากโครงการพัฒนาและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนและชุมชนในการใช้สิทธิเสรีภาพด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ รวมทั้งตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม และผลักดันให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือนโยบายเพื่อปกป้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและประโยชน์สาธารณะในประเทศไทย

อ่านต่อ

 EnLAW ประกาศหาเพื่อนร่วมงานใหม่ในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่กฎหมาย”

 

 

 

 

Slider by webdesign