รวมกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

รวมกฎหมายว่าด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA / EHIA)

 

รวมกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

 

รวมกฎหมายป่าไม้

รวมกฎหมายว่าด้วยการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

รวมกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร

รวมกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ

รวมกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

รวมกฎหมายปกครอง

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560
  • กฎกระทรวง
    • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 
    • กฎกระทรวงการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. 2561
     [/expand
Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Slider by webdesign