รวมกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

(อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูล)

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รวมกฎหมายว่าด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA / EHIA)

  • รวมกฎหมายว่าด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA / EHIA)

รวมกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

 

รวมกฎหมายป่าไม้

รวมกฎหมายว่าด้วยการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

รวมกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร

รวมกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ

รวมกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

รวมกฎหมายปกครอง

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Slider by webdesign