เจ้าหน้าที่มูลนิธิ

 

1. นายสุรชัย ตรงงาม 

ตำแหน่ง : เลขาธิการมูลนิธิและนักกฎหมาย

2. นางสาวสุภาภรณ์ มาลัยลอย 

ตำแหน่ง : ผู้จัดการมูลนิธิและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

3. นางสาวมนทนา ดวงประภา 

ตำแหน่ง : นักกฎหมายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานรณรงค์

4. นายอัมรินทร์ สายจันทร์ 

ตำแหน่ง : นักกฎหมายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวิชาการ

5. นางสาวมนัญญา พูลศิริ

ตำแหน่ง : นักกฎหมายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานข้อมูล

6. นางสาวธันย์ชนก เชาวนทรงธรรม

ตำแหน่ง : นักกฎหมายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอบรม

7. นางสาวศุภมาศ มะละสี

ตำแหน่ง : นักกฎหมายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

8. นางสาววารุณี ขันตรี 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและงานธุรการ

 

 

Print Friendly

 

 

 

 

Slider by webdesign