EnLAW รับสมัครเพื่อนร่วมงานใหม่ในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่กฎหมาย”

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)  เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และองค์กรสิทธิมนุษยชนที่ทำงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและมลพิษจากโครงการพัฒนาและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนและชุมชนในการใช้สิทธิเสรีภาพด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ รวมทั้งตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม และผลักดันให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือนโยบายเพื่อปกป้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและประโยชน์สาธารณะในประเทศไทย

เรากำลังเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานใหม่ 1 ตำแหน่ง

1.   เจ้าหน้าที่กฎหมาย (เต็มเวลา)          1 อัตรา

ภารกิจ:

 • ให้คำปรึกษาในการใช้สิทธิทางกฎหมายและฟ้องร้องดำเนินคดีด้านสิ่งแวดล้อม
 • ค้นคว้าข้อกฎหมายและทำความเห็นทางกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
 • ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน
 • ค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูลและสื่อสารต่อสาธารณะเกี่ยวกับสภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
 • ช่วยเหลืองานบริหารจัดการทั่วไปภายในองค์กร

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต
 • มีทักษะความรู้และประสบการณ์การทำงานคดีและหรือให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
 • มีประสบการณ์การทำงานทางสังคม สิทธิมนุษยชน หรือสิ่งแวดล้อม
 • สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลและประชุมอบรมร่วมกับชุมชนในต่างจังหวัด
  และสามารถทำงานในวันหยุดราชการได้ในกรณีจำเป็น
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการค้นคว้าและแลกเปลี่ยน
  ความคิดเห็นทางกฎหมาย และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความสนใจเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายปกครอง และหลักสิทธิมนุษยชน
 • รักสิ่งแวดล้อมและความเป็นธรรมในสังคม ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย
  และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • **หากมีใบอนุญาตว่าความและประสบการณ์การดำเนินคดีปกครองหรือคดีด้านสิ่งแวดล้อม และมีทักษะภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**

—————————————

สมัครเลย อย่ารอช้า

หากคุณมีความเชื่อมั่นและอยากมีส่วนร่วมในภารกิจสร้างความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมในสังคมโดยใช้กลไกทางกฎหมายเป็นเครื่องมือ รีบสมัครเข้ามาแล้วเราอาจจะได้ร่วมงานกัน

ผู้สนใจส่งข้อมูลส่วนตัวพร้อมรูปภาพ ประวัติการศึกษาและการทำงาน รวมถึงตัวอย่างผลงาน (หากมี) และเขียนแนะนำตัวเอง (ภาษาไทย) มาที่ enlawthai@gmail.com
หัวเรื่อง: สมัครงานเจ้าหน้าที่กฎหมาย ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562

(ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อนัดสัมภาษณ์ในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2562)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-5393534 หรือทางอีเมล enlawthai@gmail.com และ Facebook: มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม – EnLAW

 

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Slider by webdesign