Category: ประชาสัมพันธ์

EnLAW รับสมัครเพื่อนร่วมงานใหม่ในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่กฎหมาย”

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)  เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และองค์กรสิทธิมนุษยชนที่ทำงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและมลพิษจากโครงการพัฒนาและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนและชุมชนในการใช้สิทธิเสรีภาพด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ รวมทั้งตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม และผลักดันให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือนโยบายเพื่อปกป้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและประโยชน์สาธารณะในประเทศไทย

อ่านต่อ

เอกสารประกอบงานเสวนา : ก้าวสู่ปีที่ห้า “สภาแต่งตั้ง” ประชาชนได้อะไร?

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา องค์กรภาคประชาชนและนักวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นว่า เป็นวาระสำคัญที่จะมีการตั้งเวทีสนทนาถึงอดีตและอนาคตของสภาแต่งตั้งและมรดกทางกฎหมายในยุคคสช.  จึงร่วมกันจัดงานเสวนา “ก้าวสู่ปีที่ห้า “สภาแต่งตั้ง” ประชาชนได้อะไร?” ขึ้น ณ ห้องประชุมห้อง 802 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนาได้ที่นี่  อ่านต่อ

บันทึกสรุปงานแถลงข่าว “ร่าง พ.ร.บ.โรงงานฉบับ คสช. : วาระซ่อนเร้น ซ้ำเติมปัญหา PM 2.5 ?”

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อม จัดงานแถลงข่าว ร่าง พรบ.โรงงาน ฉบับ คสช : วาระซ่อนเร้น ซ้ำเติมปัญหา PM 2.5 ? ณ ห้องประชุม ห้อง 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่ออธิบายให้สาธารณะเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่า หาก ร่าง พ.ร.บ.โรงงานฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ปัญหามลพิษในประเทศไทยจะรุนแรงขึ้นอย่างไร ความเสียหายที่จะเกิดกับประเทศทั้งเชิงภาพรวมและระดับพื้นที่ ต่อชุมชน ต่อสิ่งแวดล้อม และต่อสุขภาพจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐบาลมีเจตนาแฝงเร้นอะไรจึงต้องมีคำสั่งเร่งรัดให้ สนช. พิจารณาและผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ให้ทันก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอีกไม่นาน อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign