Category: EEC เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

รวมข่าว เอกสาร และสถานการณ์การเคลื่อนไหว ต่อร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ….

    สืบเนื่องจากโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต่อยอดมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ซึ่งขณะนี้ได้มีการพิจารณาออกร่างกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ลงมติเอกฉันท์ รับหลักการร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในวาระแรกแล้วนั้น ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวจะเป็นการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมไปถึงการให้สิทธิประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign