Category: แหล่งข้อมูล

นิติธรรมชาติ : ความเรียงและบทสัมภาษณ์ว่าด้วยคดีสิ่งแวดล้อม หนังสือสรุปบทเรียนการดำเนินคดีด้านสิ่งแวดล้อม

“แรงผลักดันจากคนตัวเล็กๆ ในสังคมมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เพราะจะทำให้สามารถมองเห็นถึงปัญหาและช่องทางในการแก้ไขที่เป็นจริงได้มากกว่าการรอให้เทวดามาเป็นผู้โปรดปราน ซึ่งไม่รู้ว่าจะมาถึงวันใดหรือต่อให้มาถึงก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระยะยาวหรือไม่”

อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign