Category: บทความวิชาการ

สถานการณ์การเคลื่อนไหวการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อม รอบเดือนธันวาคม ปีพุทธศักราช 2560

 

        แม้ว่าสังคมไทยจะมีทัศนคติ ประสบการณ์ และความทรงจำที่ไม่ค่อยน่าจดจำนักเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ แต่ในทางการเมืองภาคประชาชนนั้น การชุมนุมสาธารณะนั้นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมหรือช่องทางสำคัญของภาคประชาชนคนธรรมดาที่ต้องการรวมตัวรวมกลุ่มกันใช้สิทธิส่งเสียงและสร้างพื้นที่สื่อสารความเดือดร้อนทั้งในเรื่องทางสิ่งแวดล้อมหรือประเด็นสาธารณะอื่นๆ ไปยังผู้มีอำนาจและผู้คนในสังคมให้หันมารับฟังและให้ความสนใจต่อข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม ที่มักถูกละเลยเพิกเฉยไปไม่ว่าจะเพราะความเป็นคนเล็กคนน้อยที่ไม่มีสถานะพิเศษทางสังคมหรือเพราะรัฐเห็นว่าเป็นข้อเรียกร้องที่ไม่มีความสำคัญซึ่งรัฐมองข้ามและไม่สอดคล้องกับสิ่งที่รัฐตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการเสนอโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐหรือออกกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนก็ตาม 

อ่านต่อ

งานศึกษาเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานEIA ของโครงการลงทุนไทยในประเทศเพื่อนบ้านผ่าน3กรณีศึกษา

 
อชิชญา อ๊อตวงษ์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
          บทความนี้แปลและสรุปจากบทความชื่อ “Comparative analysis of public participation in the EIA process for Thai overseas investment projects: Krabi coal terminal, Hongsa coal power plant, and Dawei special economic zone” โดยบทความนี้จะไม่ได้เอาอ้างอิงมาด้วย หากท่านใดต้องการฉบับเต็มภาษาอังกฤษ (16 หน้า) พร้อมแหล่งอ้างอิง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.tandfonline.com/eprint/M…
————————————————————————————————————-
 
          ประเทศไทยพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment – EIA) ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 25 ปี ทำให้ระบบ EIA ของไทยได้รับการยกย่องว่ามีความก้าวหน้ามากที่สุดในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง อย่างไรก็ตาม เมื่อประเทศไทยเดินหน้าสู่การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัว เครื่องมือที่ใช้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมนี้กลับกลายเป็นการสร้างความขัดแย้งระหว่างชุมชนคนในพื้นที่และเจ้าของกิจการโครงการต่าง ๆ การไม่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และการเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนนำมาสู่แรงต่อต้านต่อโครงการ จนกระทั่งมีการเรียกร้องอย่างต่อเนื่องให้ปฏิรูประบบEIA

อ่านต่อ

ศาลสิ่งแวดล้อมใหม่ จำเป็นจริงหรือ?

สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
               เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้มีมติเห็นชอบรายงานของคณะกรรมาธิการประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เรื่อง แนวทางการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม ขึ้นเป็นศาลชำนัญพิเศษในศาลยุติธรรม “เพื่อพัฒนานิติรัฐและประชาธิปไตยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การแก้ไขปัญหาคดีสิ่งแวดล้อมเบ็ดเสร็จในศาลเดียว”[1]ผู้เขียนเห็นว่าข้อเสนอข้างต้น มีปัญหาสำคัญอย่างน้อยสี่ประการ ได้แก่ ๑. ปัญหาขาดการมีส่วนร่วม ๒. ปัญหาความเข้าใจคดีสิ่งแวดล้อมคลาดเคลื่อน ๓. ปัญหาความไม่เข้าใจความแตกต่างของศาลปกครองและศาลชำนัญพิเศษ ๔. ปัญหาการตัดตอนองค์ความรู้ในการพิจารณาคดีปกครองด้านสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign