Category: บทความวิชาการ

งานศึกษาเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานEIA ของโครงการลงทุนไทยในประเทศเพื่อนบ้านผ่าน3กรณีศึกษา

 
อชิชญา อ๊อตวงษ์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
          บทความนี้แปลและสรุปจากบทความชื่อ “Comparative analysis of public participation in the EIA process for Thai overseas investment projects: Krabi coal terminal, Hongsa coal power plant, and Dawei special economic zone” โดยบทความนี้จะไม่ได้เอาอ้างอิงมาด้วย หากท่านใดต้องการฉบับเต็มภาษาอังกฤษ (16 หน้า) พร้อมแหล่งอ้างอิง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.tandfonline.com/eprint/M…
————————————————————————————————————-
 
          ประเทศไทยพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment – EIA) ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 25 ปี ทำให้ระบบ EIA ของไทยได้รับการยกย่องว่ามีความก้าวหน้ามากที่สุดในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง อย่างไรก็ตาม เมื่อประเทศไทยเดินหน้าสู่การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัว เครื่องมือที่ใช้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมนี้กลับกลายเป็นการสร้างความขัดแย้งระหว่างชุมชนคนในพื้นที่และเจ้าของกิจการโครงการต่าง ๆ การไม่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และการเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนนำมาสู่แรงต่อต้านต่อโครงการ จนกระทั่งมีการเรียกร้องอย่างต่อเนื่องให้ปฏิรูประบบEIA

อ่านต่อ

ศาลสิ่งแวดล้อมใหม่ จำเป็นจริงหรือ?

สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
               เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้มีมติเห็นชอบรายงานของคณะกรรมาธิการประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เรื่อง แนวทางการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม ขึ้นเป็นศาลชำนัญพิเศษในศาลยุติธรรม “เพื่อพัฒนานิติรัฐและประชาธิปไตยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การแก้ไขปัญหาคดีสิ่งแวดล้อมเบ็ดเสร็จในศาลเดียว”[1]ผู้เขียนเห็นว่าข้อเสนอข้างต้น มีปัญหาสำคัญอย่างน้อยสี่ประการ ได้แก่ ๑. ปัญหาขาดการมีส่วนร่วม ๒. ปัญหาความเข้าใจคดีสิ่งแวดล้อมคลาดเคลื่อน ๓. ปัญหาความไม่เข้าใจความแตกต่างของศาลปกครองและศาลชำนัญพิเศษ ๔. ปัญหาการตัดตอนองค์ความรู้ในการพิจารณาคดีปกครองด้านสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

สิทธิการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม: อีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่ถูกลดทอนแก้ไขในร่างรัฐธรรมนูญ

*งานเขียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดงานเขียนวิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ในหัวข้อ “จาก 2550 สู่ 2559:
อ่านร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ผ่านแว่นตาประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อม” โดย
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)

——————————————————————

สิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอีกประเด็นหนึ่งในร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติที่ถูกตัดทอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฯ 2550 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้จะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่เคยมีอยู่อย่างไร เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ประชาชนและคนทำงานด้านสิ่งแวดล้อมควรพิจารณากันให้ถี่ถ้วน  

DraftCon-PublicConsultation อ่านต่อ

 

 

 

 

Slider by webdesign