Category: คลิตี้ – Klity

ประมวลสถานการณ์การปนเปื้อนของสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ ประจำปี 2556

ประมวลสถานการณ์การปนเปื้อนของสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ ประจำปี 2556

 

โดย  มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

ประมวลสถานการณ์การปนเปื้อนของสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้2556 1
ชาวบ้านคลิตี้ล่างทั้ง 22 คนรับฟังคำพิพากษาศาลปกครองวันที่ 10 ม.ค. 56 
 

ภายหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อ. 743/2555  [1]เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 โดยศาลได้กำหนดคำบังคับให้กรมควบคุมมลพิษ กำหนดแผนงาน วิธีการ และดำเนินการฟื้นฟู ตรวจและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ดิน พืชผัก และสัตว์น้ำ  ในลำห้วยคลิตี้ ให้ครอบคลุมทุกฤดูกาลอย่างน้อยฤดูกาลละ 1 ครั้ง จนกว่าจะพบว่าค่าสารตะกั่วในน้ำ ดิน พืชผัก และสัตว์น้ำ ในลำห้วยคลิตี้ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี  และแจ้งให้ชาวบ้านคลิตี้ล่างซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีทั้ง 22 คน ทราบ โดยวิธีการเปิดเผย โดยต้องทำการปิดประกาศ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านคลิตี้ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ

อ่านต่อ

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลทองผาภูมิลงสำรวจสุขภาวะชาวบ้านคลิตี้ล่าง

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่

 ร่วมกับ โรงพยาบาลทองผาภูมิลงสำรวจสุขภาวะชาวบ้านคลิตี้ล่าง

 

8 กันยายน 2556

รายงานโดย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 6-8 ก.ย. มูลนิติธรรมสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ  คณะแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์จากโรงพยาบาลทองผาภูมิ กลุ่มดินสอสี  และกรีนพีช เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เพื่อลงหมู่บ้านคลิตี้ล่าง ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  อ่านต่อ

‘ประเทศไทยเปื้อนพิษ ‘ ทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษของประเทศไทย

“ประเทศไทยเปื้อนพิษ” ทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษของประเทศไทย

Thailand_Toxic map

ในงาน Thailand Research Expo ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ด มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้หยิบผลการศึกษาเรื่อง ‘ประเทศไทยเปื้อนพิษ’ ขึ้นเสวนา  เผยแพร่  และแลกเปลี่ยนกับประชาชนที่เข้าร่วมชมนิทรรศการ

ส่วนหนึ่งของการศึกษาคือ  ‘วิศวกรรมทางเลือกช่วยฟื้นฟูห้วยคลิตี้’ นำเสนอว่า การฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้นอกจากจะปล่อยให้ธรรมชาติบำบัดพิษตะกั่วโดยปล่อยไว้ไม่ทำอะไรเลยแล้วยังมีทางเลือก ในการฟื้นฟูตะกอนท้องน้ำปนเปื้อนสารพิษได้อีก 2 วิธีคือ การขุดลอกตะกอนไปฝังกลบและการครอบตะกอนปนเปื้อนไว้

นอกจากกรณีคลิตี้แล้ว ผลการศึกษาดังกล่าว ยังนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษอีกหลายพื้นที่  เช่น น้ำบ่อตื้นปนเปื้อนมลพิษ ในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง   การปนเปื้อนของแคดเมียมในดิน บริเวณลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  และการปนเปื้อนสารพิษจากบ่อขยะในตำบลหนองแหน  อำเภอพนามสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผลงานวิจัยเรื่อง ประเทศไทยเปื้อนพิษ เป็นอีกความร่วมมือหนึ่งของกลุ่ม นักวิชาการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และชาวบ้านผู้อาศัยในพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ ที่ต้องการเปิดพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนถกเถียง และเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อหวังจะให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อมซึ่งยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทย

ศึกษาปัญหาการปนเปื้อนมลพิษและทางเลือกเพื่อการฟื้นฟูในแต่ละพื้นที่ เพิ่มเติมได้ที่

ดาวน์โหลด http://www.thia.in.th/welcome/article_read/300

1.Board Research-Klity-s

 

 

 

 

Slider by webdesign